Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 44
Vardas: Slaptazodis:  Registracija  |  Pamirsai Slaptazodi?
1-ieji Budokai - Dragon Ball fan? puslapis - dragonball7.lt
Navigacija

Video
Straipsniai


Facebook
Naujausi video
video

video

video

video

video

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytoj? skaitliukas
Paskutiniai komentarai

Eivinas · 2022-02-23 11:32:54
Ko tu cia kurva kudakuoji? :) >>Toliau...
1474027 · 2022-01-04 11:28:57
Mirtis jau arti >>Toliau...
124 · 2021-12-31 20:55:11
sw >>Toliau...
20 · 2021-04-16 09:37:40
Tai kodėl tada nedėvi kelnių? :D >>Toliau...
1472568 · 2021-02-11 19:41:53
Sitas pomidorus labai megsta. >>Toliau...
Daugiau komentar?

Atidaryti/U?daryti

Naujausi straipsniai

Interviu su A. Toriy...
Dragon ball filmai
Dragonball KAI serijos
Dragon Ball Minus
Dragon Ball KAI (ENG...

21-ieji Budokai

21 Budokai
21-asis kovos men? turnyras vyksta ma?daug po aštuoni? m?nesi? nuo tol, kai Gokas sugadina visus Viešpa?io Pilafo planus.
8 finalistai, susiskirsto ? aštuonis skirtingus blokus. Kiekvienas blokas sudarytas ma?daug iš 17 kovotoj?. Iš 129 pretendent? liko tik 8. Atrankiniai turai vyko atskiroje sal?je, kad kovas nusl?pti nuo kov? men? turnyro ?i?rov? (Bulmos, Ulongo ir Puaro). 8 finalininkai kovojo aikšt?je, ma?os arenos viduryje. Per pirmojo turo rungtines susikaus, Krilinas prieš Smirdali?, Jam?is prieš Jeck? Chun?, Ranfana prieš Nam?, ir Gokas prieš Giran?.


Pirmoji kova: Krilinas prieš Smirdali?: Pirmas m?šis, Krilinas prieš Smirdali?, kuris yra vienintelis kovotojas nesimaud?s per vis? savo gyvenim?. Krilinas šuoliais smogia savo pirm?j? sm?g? Smirdaliui. Tuo tarpu Smirdalius nusprend?ia parodyti savo tikr?j? kvap? Krilinui. Nors Krilinas yra priblokštas jo blogu kvapu, bet nepaisant to smirdalius puola. Jis kiša rankas ? savo apatinius, trina rankas po truput?, ir suteikia Krilinui savo tarpkojo smarv?. Su Goko paskatinimu Krilinas gal?s trankyti Smirdali? toliau. Atsistoj?s, Smirdalius ištaria "Rotten kid." ir ?remia Krilin? ? kamp?. Matydamas, kad smirdalius gali j? nugal?ti Krilinas prab?ga jam pro klyn?. Smirdalius paman?, kad jam pavyks pritraiškyti j? atsis?dant. Smirdalius šokin?damas aukštyn ir ?emyn suk?l? m?s? draugui daug skausmo ir aronijos, nes buvo siaubingai sunkus. Po ma?daug pustuzinio šuoli?, Krilinas sugeba iššokti iš po Smirdaliaus u?pakalio. Smirdalius stipriai pagadina or? tiesiai Krilinui ? veid?. Tada jis atsis?da u?pakaliu Krilinui ant galvos ir pradeda trinti veidu ? ?em?. Smirdalius pakelia galv? aukštyn ir sušunka: "Aš padariau tai!"Ir teis?jas pradeda skai?iuoti. Iš šono, Gokas sušunka "Krilinai, tu neturi nosies, tu tiesiog ?sivaizduoji kvap?!" Gokas primena jam, ir Krilinas atsistoja šaukdamas "TIKRAI!", ir kai skai?ius pasiekia 9 Krilinas supranta kad jei ne Gokas jis jau b?t? pralaim?j?s. Smirdalius v?l rengia galing?, bjaur? kvap? kad Krilinas kit? kart? neatsigaut?. Kaip matome, jei Smirdalius v?l ?m?si savo, reiškiasi jis negird?jo to k? buvo pasak?s Gokas. Krilinas pašokdamas ? or?, suteikia Smirdaliui galing? sm?g? ? veid?. Tuo tarpu kov? laimi Krilinas.

Antroji kova: Jam?is prieš Jeck? Chun?:
Per antr?j? m?š? susikaus, Yam?is, prieš paslapting? kovotoj? pasivadinusi Jeckiu Chunu (Meistras Roshis persireng?s). Jeckis nugal?jo visus savo preliminarius priešininkus su vienu jud?siu, ir Jam?is nusprend? kad nori pamatyti koks geras jis yra kovoje prieš j?. Jam?is šuoliais ? or?, ir streikais ?emyn puola Jeck?, bet jis nepasiduoda ir be jokio vargo atremia Jam?io sm?gius. "Atrodo, esi turintys ilg? treniravimosi met?, ar ne?" sako Jeckis. Minia ?i?ri ? ne?tik?tino vyro stov?sena, jis beveik net nejud?jo, ir tada Bulma sumurma "senukas yra geras kovos lauke ...". Jeckis pasako Jam?iui" J?s, atrodote patyr?s, ta?iau turite švaistom? judesi? kurie jums net yra nereikalingi kovoje. Kaip gaila ..." K? tu pasakei??'' pasako Jam?is ir kai visada nepaisydamas to k? pasak? Jeckis, puola toliau. Gokas pasteb?jo, kad senukas yra tikrai stiprus var?ovas. Labai supykdytas , Jam?is pasako pats: "Aš negaliu patik?ti, kad jis priver?ia mane atrodyti šitaip kvailai. Aš tau parodysiu savo tikr?j? technik?" Vilko ilties sm?g?! "Dykumos pl?šikas atšoka atgal, ir šaukdamas " Vilko ilties sm?gis " puola Jeck?! Tada jis šuoliais ? or?, nu?engia nuo Jeckio smogdamas nuo?m? sm?g?. Jeckis atmuša Jam?io atak? , o tada padaro atgal salto ir atsistoja ? savo pradin? pad?t?." Manau, aš leisiu sau pasakyti, kad tavo Vilko iltis netikusi .. ", sako Jeckis kaip ir visada nervindamas Jam?i. Kova taip toliau ir tes?si : Jeckis ramiai atmušin?davo Jam?io sm?gius. Kai tik Jeckis prad?jo kautis rimtai jis negal?jo Jam?io išmest iš arenos rib?, bet pagaliau jam pavyko. Jam?is buvo nugal?tas. Kova buvo neilga. Tuo tarpu Jeckis Chunas buvo paskelbtas nugal?toju.


Tre?iojoje kovoje susitiks kovotoja Ranfana ir kilnus Namas, kuris turi gauti kovos men? turnyro titul?, kad išgelb?t? savo kaim? nuo sausros. Namo pozicija labai rimta , kaip ir kovos men? turnyro prad?ioje, ta?iau tampa pasimetusi kai Ranfana leid?ia pereiti ? j?. Pasinaudojant savo oponentu, suma?inusi apsauga, Ranfana gavo galing? sm?gi? nuo Namo, ta?iau Ranfana pasinaudojusi savo priešo naivumu smog? jam atgal du kartus ? galv?. Ji band? pulti tre?i? kart?, bet jei nepavyko, nes Namas jau buvo atšok?s didesniu atstumu. Namas staiga pamat? kad Ranfana nusirengia .Tai priver?ia Nam? sustoti, ir jis baksteli jai per rank?. "Ouch!, Kaip skauda!" Ranfana pradeda verkti kai ji nukrenta ant ?em?s. "Jis smog? man! Juk skauda!" sak? Ranfana verkdama. Labai atsiprašau, Namas tar? "Atleisk man ... jums geriau?" Jeckis prad?jo šaukti "Ar galima elgtis taip su tokia patrauklia mergaite!" Tada jis baigia savo burnos marmalus, manydamas, kad niekas negird?jo. Jam?is prad?jo suvokti, kad Jeckis Chunas yra meistras Roshis. Dar kart? pasinaudodama savo var?ovu, Ranfana vis rod? savo kr?tin? Namui. Ranfana bando dar kart? pasinaudoti jos manevru, bet Namas j? sustabdo "Jei šia taktik? j?s ketinate naudoti, tada aš nelaikysiu j?s? kaip moters! Aš manysiu, kad j?s, vyras, ir mirtinas mano priešas. Kovosiu su visomis savo j?gomis ir sugeb?jimais" š?ksniais Namas ištaria ir jis atgavo savo pozicij?. Namas išpuola, ir Ranfana krenta ant nugaros apsiversdama. Kovoje, Ranfana bando atakuoti, ta?iau Namas ja blokavo. Matydama, kad n?ra kitos išeities, Ranfana nusprend?ia pasinaudoti savo galutine taktika. Aišku, kad Namas jei to padaryti neleido ir pusnuog? Ranfana krenta. Pergal? gavo Namas, kuri? ?kv?p? jo gimtasi kaimas. Po kovos Jeckis prib?go prie Ranfanos pa?iupin?ti jos. Pagaliau Namas buvo paskelbtas nugal?toju.

Ketvirtoji kova: Gokas prieš Giran?:
Po vis? trij? pra?jusi? kov? pagaliau susikaus ir Gokas, prieš did?iul? Giran? kuris kovos men? turnyro titul? buvo gav?s jau ne vien? kart?. Staiga Giranas prad?jo suktis aplink Gok?. Goko mintys yra nustatytos gerai , minia yra apsvaiginta nuo tokios kovos prad?ios. Ta?iau, Gokas pašoka prie Girano ir trenkia jam. "Ka?kas nutiko! Tau skauda!" sako juokdamasis Gokas. Gokas dar pamokys Giran?. Jie sm?giuoja kelet? kart? vienas kitam, kiekvienas blokuoja kito atakas, kol Gokas neatšoka atgal. Prib?gdamas Gokas pasiima Giran? u? uodegos ir svied?ia ji u? arenos rib?. Gokas yra paskelbtas nugal?toju, ir jo draugai pradeda j? sveikinti.Bet netik?tai, Giranas pradeda skraidyti! Giranas gr??ta ? aren?, ir buvo paskelbta, kad kova t?siasi. "N?ra lygi? man", teigia Giranas, Gokas atsako: "Manau, aš turiu tau pasakyti" aš nepasiduosiu ". Giranas išspjauna aplink Gok? por? ro?ini? ?ied?, kurie t? suspaud?ia. Paklausdamas Gokas, kas tai yra, Giranas atsak? " Tai Guru guma. Jos ne?manoma supl?šyti". "Aš negaliu jud?ti." pasak? Gokas kai Giranas ?ygiavo link jo. Giranas pagriebia Gok? savo rankomis ir išmeta j? u? arenos rib?. Gokas greitai art?ja prie ?em?s ir šaukia "Kinto debesie!" Coliai nuo ?em?s ir Gok? sugauna stebuklingasis Kinto debesis. Giranas pa?ymi: "Tai taisykli? nesilaikymas, naudoti daiktus draud?iama". Teis?jas su reng?jais patvirtina - teisyb?, bet Gokui padar? išimt? ir tai neturi daugiau pasikartoti. Giranas šypsodamasis ?inojo kad jis dar kart? bandys išmest Gok? u? arenos rib?. Staiga, Giranas pak?l? galv? ir pamat? kad Goko neb?ra, o minia vis pirštu rod? ? Gok?! "Mano uodega išaugo atgal!" sušunka Gokas kai nušoka nuo Girano rankos. Kai yra ?inoma uodeg? turintis Gokas ?gauna daugiau j?gu. Tod?l Gokas sugeb?jo supl?šyti Guru gum?. Giranas išsigando Goko j?gos ir pakeldamas balt?j? v?liava pasidav?. Kai Giranas nulipo nuo arenos stipruolis Gokas tapo nugal?toju.


Penktoji kova: Krilinas prieš Jeck? Chun?:
Penktoje kovoje Krilinas susikaus su senuku Jeckiu Chunu. Kai kova prasid?jo, Krilinas puldin?jo Jeck?. Jis puola j? du kartus. Nepavykus smogti Jeckiui, Krilinas puldin?jo j? iš viršaus, pašokdamas ir spirdamas. Tai t?siasi dar kelet? sekund?i?, kol Krilinas rado galimyb? u?spausti Jecki ? kamp?, ta?iau senukas blokavo Krilino sm?gius. Jie atsitraukia vienas nuo kito, ir Jeckis ?gauna atakos pozicij?. Jeckis toliau nesitaiko ? Krilin?, ir jam baksteli ? kakt?. Ši, atrodyt? silpna ataka Krilin? nuskraidina ? galin? arenos sien?. Atsistoj?s, Krilinas yra sukr?stas, nes jis niekada nemat? tokio sm?gio. Gokas, ir tie kurie mat? bakstel?jim?, labai apstulbo. "Nejaugi aš smogiau per silpnai!," pasteb?jo Jeckis kai Krilinas pasik?l?. V?lgi, Jeckis nenustebo, nes Krilinas jo mokinys, o š? kart? Krilinas puol? pats. V?lgi, du kovotojai taikosi vienas ? kit?, tik š? kart? Krilinas nukrenta po iškrovimo, bet atsistoja kai yra sušaukiamas net skai?ius 9. Buvo likusi viena sekund? ir Roshio mokinys Krilinas b?t? pralaim?j?s. Kai du kovotojai susitiko ore, jie kov?si taip greitai, kad ore prabuvo vos 0,2 sekund?s. šioje kovoje Krilinas suprato, kad jam jau bus ne?manoma nugal?ti Jeckio Chuno, nes senukas buvo u? j? stipresnis, tad Krilinas jau pasiry?damas nusprend? panaudoti savo slapt?j? ginkl?. Jis siekia savo gi, ir išsitraukia iš kišen?s kelnaites, maiv?si jomis ? Jeck?. B?damas iškryp?lis (toks jis ir yra tas Jeckis Chunas), Jeckis negali atsispirti, ir Krilinas primygtinai senuk? ragina, ir jis nepaprastai keistai slino link kelnai?i?. Tiesiog centimetro atstumu nuo jo tikslas, ir Jeckis gauna aštr? sm?g? nuo Krilino galvos. Tas sm?gis išmeta Jeck? u? arenos rib?. Matydamas senukas, kad n?ra išeities gry?ti ? arena, jis ? gatv? smogia galinga kamehames bang?, kad atsistumti atgal ? kovos men? turnyro aren?. Pamatydamas tai teis?jas pasako, kad iki šiol buvo tik vienas ?mogus mokantis kamehames bang?, bet dabar yra išimtis. Krilinas visiškai nustebo, o Gokas suprato kad Krilinui n?ra galimybi? nugal?ti prieš t? kuris moka kameham?. Po šios bangos Chunas prad?jo kautis rim?iau ir vienu sm?giu Krilinas vel atsirado toje sienoje. Krilinas nepasidav? ir kov?si toliau, galvodamas kaip gi jis gal?jo išmokti toki? galing? bang?. Vietoj to kad šokin?ti, Jeckis naudojo savo kovos b?d?. Jeckis staiga pradingo. "Saugokis! U? tav?s!" sušuko Gokas, bet buvo per v?lu. Jeckis prad?jo kumš?iuoti ir pagaliau išmuš? Krilino pralaim?jimo valanda. Jis nelabai te nor?jo krist u? arenos rib?, bet Krilinas, meistro Roshio mokinys ne?steng? nugal?ti Jeckio Chuno (nors mes visi ?inome kad Jeckis pats ir yra magistras Roshis). Kaip ir visiems pralaim?jusiems Krilinui tai buvo sunku priimti. Jeckis buvo paskelbtas penktosios kovos nugal?toju ir pirmuoju finalininku.


Šeštoji kova: Gokas prieš Nam?:
Per šešt?j? kovos men? turnyro ir paskutin? pusfinalio kov? susitiks Kilnusis Namas ir m?s? vis? ?inomas jaunas kovotojas Gokas. Prieš kov? Namas gerai pasiruoš?, tod?l jis buvo tvirtai nusprend?s nugal?ti ši? kov? ir tuo tarpu finalin? kov? tam, kad išgelb?tu savo gimt?j? kaim? nuo sausros. Pasibaigus gongo garsui abudu kovotojai nejud?jo, nor?dami patikrinti savo prieš?. Gokas nusprend? kov? prad?ti pirmas tuo tarpu panaudodamas Jeckio Chuno technika. Gokas dingsta ir v?l atsiranda, u? Namo. Namas nesuprato kaip jis greitai persik?l? u? jo bet nepaisydamas to jis pašoko ? virš?, kad apsigintu nuo Goko puolimo. Namas atsikerta leisdamasis ant Goko. Kiekvienas iš ši? kovotoj? blokuoja savo priešininko atakas vis kitaip. Galiausiai, Namas suduoda Gokui sm?g?, d?l ko jaunas kovotojas suklumpa. Atsigav?s, Gokas, supyko ir taip kirto Namui atgal , kad tas atsid?r? kitoje arenos pus?s sienoje. Savo koj? stiprumu Namas paj?g? taip stipriai atsistumti kad atrod?, kad jis skrenda dideliu grei?iu.Gokas, kuris yra priblokštas ne Namo vikrumu, yra bej?gis kai Namas pašokdamas aukštai aukštai ? dang? mil?inišku grei?iu sukry?iuoja rankas ir aukštyn kojom statmenai krinta tiesiai ? savo priešinink?. Sm?gis Gokui buvo per stiprus ir jis jo neišlaik?, nes Namas jam smog? tiesiai ? kakl?. Tad Gokas neteko s?mon?s. Matydamas, Namas, kad Gokas guli be s?mon?s, nusprend?ia j? išmesti u? arenos rib?. Bet tai buvo neb?tina, nes teis?jas prad?jo skai?iuoti. Visi galvojo, kad kova jau baig?si. Goko draugai labai nerimavo, nes galvojo, kad jis jau niekada nebe atsikels nuo tokio galingo sm?gio. Kai, tik Namas jau buvo beveik nulip?s nuo arenos, Gokas prad?jo keltis. Namas negal?jo patik?ti. Kai teis?jo skai?ius priarttjo prie dešimties, Gokas iš karto pašoko pasigrieb?s u? kaklo. "Juk tai ne?manoma" tar? Namas "Dar niekas nebuvo išsilaik?s prieš š? mano sm?g?". Aišku Goko draugai nud?iugo kai pamat?, kad Gokas nepralaim?jo. O pats teis?jas buvo priverstas paskelbti , kad kova t?siasi. Vis d?l to, Namas buvo pasiruoš?s smogti dar vien? tok? pat? sm?g?. Atsiremdamas ? ?em?, Namas iš vis? j?g? pašoko. Kaip ir pastar?j? kart? jis l?k? ne?tik?tinu grei?iu. Pakildamas kiek tik gali, jis v?l sukry?iuoja rankas. Namas apsisuka statmenai , aukštyn kojom ir pradeda krist ?emyn. Prieš tai kai Namas pašoko, Gokas tai pat tai padar?. Namas to ne?inojo. Kai Namas leidosi jis pasteb?jo, kad Gokas kyla. Tai reišk?si, kad Namas susidau?ys. Netrukus Gokas priart?jo prie Namo. Iki pat ?em?s buvo lik? vos keli dešimtis centimetr? ir Namas susidau?ytu, bet iš šono Gokas kiek gal?damas iš vis? j?g? jam smog? ? šon?. Gokas smogdamas atsistojo ant koj?, o kilnusis Namas krito ant ?em?s, u? arenos rib?. Goko draugai prad?jo š?kauti, girti Gok?. Namas labai nusivyl?, kad gr?š ? kaim? su tuš?iomis rankomis, bet Roshis apsimesdamas Jeckiu Chunu dav? jam kapsul? ir paaiškino, kad vanduo yra nemokamas ir u? j? nereikia mok?ti pinig?. Abudu kovotojai liko laimingi. Gokas u? laim?jim?, o Namas u? tai, kad gal?s išgelb?ti savo kaim? nuo sausros. Taigi Gokas tapo šeštosios kovos nugal?toju ir jis patenka ? final?.


Finalin? kova: Gokas prieš Jeck? Chun?:
Minia s?di tyliai, ir b?gno ritmas nuošalyje groja. Pagaliau prasideda 7 kova. Visiems yra ?inoma, kad ne tik finalin?, bet ir paskutin? kova. Kova netrukus prasid?s. Šio m?šio ?empionas t.y. Gokas arba Jeckis Chunas, kausis u? didyj? priz?, 500 000 zeni?. Kaip ir turi b?ti, Gokas ir senukas Jeckis tuojau atsistos ? savo pozicijas. "Aš nepasiduosiu" pareiškia Jeckis. "Aš irgi" atsako jam Gokas. * Gongas suskamba * Finalin? kova prasid?jo! Tiesiog vos susp?jo suskamb?ti gongas o Jeckis jau prad?jo puldin?ti Goka, bet viskas ?jo veltui, nes Gokas atremdavo jo technikas pašokdamas ? virš?. Jeckis pa?velgia ? šonus, po to ? virš? ir pamato krentanti Gok?. Jis pašoka prie Goko ir abudu kovotojai patenka aukštai virš? pasaulinio kovos men? turnyro arenos. Jeckis išmuš? Gok? virš miesto! Dar blogiau, Gokui buvo u?drausta naudoti savo Kinto debes?. Kai Gokas krito toliau senukas sau galvojo "Nejaugi aš taip lengvai nugal?jau?. ""Gal aš ir esu meistras, bet taip lengvai nugal?ti....". Jeckis yra beveik paskelbtas nugal?toju, kai minia nuostabiomis akimis pamat? skrendanti Gok?. Gokas gr??o ? aren? su savo uodegos pagalba, varydamas j? kaip sraigtasparn?. "Tu k?, ty?iojiesi!" sušuko Jeckis. Gokas pasako "Tu naudojai kameham?, kad gry?tum ? aren?, o aš uodeg?. Cha". "Na ?i?r?k, nuo šios mano technikos tu neatsilaikysi. pašnib?domis kalb?jo iškryp?lis. " Ar ne meistras Roshis atrado galing?j? kamehames banga?" ?tartinai paklaus? Gokas Jeckio. "Oi ... kad ir teisyb? tavo. Tai tikrai magistro Roshio technika" pasak? Chunas nor?damas išsisukti ( Senukas jam parod? diagrama, ka?koki?, kad Gokas pagalvotu kad Jeckis Chunas yra iš tikr?j? Roshio pusbrolis ) . Abu kovotojai atsistojo ? kamehames bangos pozicij?."KAME .. Hame .." pradeda Jeckis. "KAME .. Hame .." tuo pa?iu atsikerta Gokas. Abu kovotojai tada sukaupia didel? energij?,  ir tuo pa?iu metu sušunka "HA!". Abu spinduliai susiduria arenos viduryje, susikuria did?iulis energijos kamuolys, visa arena pasidaro m?lyno atspalvio. Tas did?iulis energijos kamuolys ple?iasi, kol nesusprogsta ir nenustumia dviej? m?s? kovotoj? ? skirtingus arenos kraštus. Visi (?skaitant pat? Jeck? ) yra priblokšti nuo Goko j?gos. Teis?jas ir pats Jeckis pagyr? Gok?, bet negalvojo pervertinti j?. Jeckis prat?sia kov? naudodamas savo technik? - dvigub? vaizd?. "Jis ?ia, Jis tikrai ... ?IA!" Šaukia Gokas kai jis atsisuka ir tikrasis Jeckis buvo antrajame vaizde, tad Gokas gavo sm?g? nuo Jeckio. Jeckis atrodydamas pranašesnis u? Gok?, sako: "Tu buvai ne teisus" pasak? senukas ir toliau prad?jo puldin?ti Gok? savo atakomis. Gokas suklumpa. Teis?jas pradeda skai?iuoti. Visa minia jau galvojo, kad Gokas jau bus pralaim?j?s, bet kai tik teis?jas priart?jo prie aštuoni?, Gokas atsik?l?. Jeckis yra nustebintas, nes vargais negalais Gokas atsik?l? po jo galingos atakos. "Aš galiu tai padaryti." Pašoko Gokas kai Jeckis Chunas panaudoja v?l savo dviej? vaizd? technika." Tu nesugeb?si nugal?ti mano kopij?", juokdamasis sako Jeckis. Š? kart? Gokas neapsiriko ir pataik? ? Jeck? Chun?.. Jeckis yra visiškai netik?tai u?kluptas. Jis net negalvojo, kad Gokui š? kart? gausis. Tada Gokas panaudojo technik? toki? pa?ia kaip ir meistras, bet atvaizd? buvo kelet? kart? daugiau. Taigi Jeckis Chunas pasimet?, u?puldin?davo vien? vaizd? po kito, ir niekas iš j? nebuvo tikras.. "Aš ?ia". Sušunka Gokas krisdamas iš viršaus ir suduodamas 2 sm?gius Jeckiui ? galv?. Jeckis prispaud?iamas galva prie ?em?s ir jam buvo suteikta daug skausmo." Iš tavo nerv? aš atsimenu savo mokytoj?!" pareiškia Gokas Jeckiui. " Kod?l tu mane matai kaip savo mokytoj?. Tavo mokytojas stebi m?s? kov? pasako senukas. Mano mokytojas Meistras Roshis". sako Gokas. "Yra ? jus labai panašus" "Kas vyksta" ?inoma, kad taip! Juk aš jo pusbrolis!" parodydamas šeimos med? pasako Jeckis, nors Gokas tai jau ?inojo. "Aš taip ir ?inojau! !" sušunka Gokas. Po paaiškinimo Chunas prad?jo kautis toliau, ta?iau tai buvo nauja technika. Jis prad?jo jud?ti, bet elg?si kai prisig?r?s girtuoklis. Prad?jo svirduliuoti aplink aren?, tartum jis b?t? girtas. Su šia technika jis u?klupo Gok?. Jeckis kvailiojo prie Goko ir kumš?iuodamas daug kart? smog? Gokui. Nepaisant Goko pastang?, jam vistiek nepavyko trenkti Jeckiui. Ši technika vadinosi Girtas meistras. V?l gi gokas nusprend?ia imituoti senioro manevr?. Nor?damas nustebinti Jeck?, Gokas pradeda šokin?ti lyg be?d?ion?, parodydamas, kad tai yra jo technika. Naudojant ši? technik? Gokas gali ir sugeba sustabdyti Jeck?. Jeckis jau pagalvojo, kad galu gale jau at?jo laikas smogti paskutin? smug?. Jis nusprend?, kad Gokui n?ra lemta laim?ti šios Kovos. Kova taip ilgai uzsitrauk?, kad jau prad?jo temti, ir aukštai danguje mat?si m?nulis. Jeckis pradeda keistai maivyti rankas ir pasiro kad tai buvo gipnoz?. Tai va kokia yra ta paskutin? ištvirk?lio technika. Goko akys pasikeit?, jo uodega nusileido ir jis krito ant ?em?s. Jeckis prad?jo gin?ytis su teis?ju, kad tas prad?tu skai?iuoti. Goko draugai, r?k?, skatino j? keltis, bet jis vis gul?jo. Galiausiai, kai teis?jas sušunka skai?i? devyni, Bulma sušunka "Gokai, kelkis! At?jo laikas valgyti!" "Maistas, kur?" klausia Gokas. Gokas šuoliais ? or? atšoka nuo Jeckio ir jis jau nebegali u?gipnuotizuoti Goko. Gokas galiausiai pradeda smugiuoti ir Jeckis suklumpa. Jeckis gul?jo ant ?em?s, kol nebuvo pratartas skai?ius septyni ir pagaliau jis atsistoja ant koj?. Jeckis sau tvirtina, kad negali b?ti nugal?tas nes turi tam tikr? tiksl?. Gokas yra antras ?mogus prieš kur? Roshis panaudojo gipnoz?. Juk pirmasis buvo Goko senelis, SonGohanas. Jeckis š? kart? naudojo ka?kok? manevr? susijusi su elektra. Ši? elektr? rankose jis rinko ilgiau negu minut? ir pagaliau j? išleido ? Gok?. Elektros srautai rod?si per vis? Goko k?n?, nes jis buvo pakeltas ? or?. Jeckis ?tikin?davo Gok?, kad šis pasiduotu, nes kitaip mirs. Gokas atsisako, Jeckis savo ataka t?sia toliau, be jokio gailes?io. Gokas jau buvo beveik pasidav?s. Viduryje savo pasakyto sakinio, Gokas pamato m?nulio pilnat?, ir transformuojasi ? Oozuru form?. Senukas Jeckis yra šokiruotas, kad Gokas virto mil?iniška be?d?ione ir prad?jo visk? niokoti. Minia pab?ga iš baim?s, kai Gokas svied? gabal? pastato tiesiai ? juos. Atsi?velgdamas, kad jokio kito pasirinkimo n?ra, Jeckis nusprend?ia pasinaudoti savo Chou-Kamehameha. Jis nusimeta marškinius, nes kai jo raumenys išaugo marškiniai pasidar? per ma?i. Nepaisant to, kad jis gali su savo smugiu nu?udyti Gok?, Meistras vistiek i?leid?ia savo kamehames bang?. Kai d?mai išsisklaid?, Goko niekur nebuvo matyti. Jeckis Chunas paaiškino, kad jis bangos ? Gok? neleido, o sunaikino, tik m?nul?. Goko draugai jau buvo pagalvoj?, kad jo jau neb?ra, bet Chuno patvirtinimai truputi juos nud?iugino. Staiga, Gokas pasirod? iš arenos griuv?si?. Šiuo metu Gokas yra visiškai nuogas. Teis?jas paskelb? trump? pertrauka, o Gokas pasiskolino drabu?iu iš Krilino. Gokas ir Jeckis i?leid?ia kamehames bangas, bet š? kart? sprogimas jau ne?vyksta. To ne?vyko nes jeckiui Chunui neu?teko j?g? po galingos KAMEHAMES atakos. Pasinaudojes situacija, Gokas sustiprino savo atak? ir senukas nesulaik? savosios. Jackie yra priverstas šuoliu ? or? išvengti berniuko kamehames. Gokas taip pat pašoka ir smugiuoja Jeckiui. Negal?damas išleisti daugiau kamehames bang? Jeckis Chunas galvojo, kad jis jau neišsigelb?s ir kris u? arenos rib?. Jeckis vistiek rado metoda nepralaim?ti ir spirdamas koja ? arenos šon? jis prisilaik?, nes koja atrod? kaip u?strigus. Jeckis išoka atgal ? aren?. Šiuo metu abu kovotojai yra lik? be j?g? ir nei vienas negali atlikti jokios technikos. Du finalininkai tur?s kautis kojomis ir rankomis. Gokas ir senukas kovotojas kov?si iš paskutini?j?. Jeckis supranta, kad vienintelis jo šsnsas nugal?ti ši? kov?, tai yra išmesti Gok? u? arenos rib?. Abu kovotojai pašokdami lekia vienas ? kit? ir kiekvienas kitam spiria. Finalininkai gri?na. Abudu jie gul?jo net kai buvo paskai?iav?s teis?jas iki 10. Kadangi laikas baig?si o abudu kovotojai gul?jo, ?empiounu bus paskelbtas tas kuris pirmas atsikels. Gokui beveik pavyksta, ta?iau jis patenka atgal ant ?em?s sakydamas: "Aš, Lai. .." Jeckis tada pakyla, su šypsena, ir sako: "manau aš laim?jau", ir jis buvo paskelbtas laim?toju.

T? vakar?, Roshis visus vaišino vakariene ir sak?, kad Gokas to nusipeln?. Gokas valg? daugiau negu gali suvalgyti 50 ?moni?, ir jis sunaudoja 470 000 zeni?. Tik 30.000 zeni? liko meistrui, kad nusipirkt? iškryp?liškus ?urnalus.


Raš?: Skull
Vert?: Skull

Šaltinis: myfavoritegames.com
Klaidas tais?: HnrKS
Redagavo: Vegeto

Komentarai

#1
Nėra avatara
1470137
· 2011-02-06 16:43:25
Puikus strapsnis, tik manau kad j? ma?okai skaitys, nes ir tai visk? mate bus per DB :|

#2
Nėra avatara
1470422
· 2011-02-06 17:14:03
pats ilgiauses tekstas is visu maladec :nice: :winner:

#3
Nėra avatara
1470372
· 2011-02-06 20:47:28
seip jo paskaiciau tik pradzia nes viska jau zinau kaip ne kaip anime ziejau 2 kartus is eiles ;DD bet gerai padirbejai pasistengei netingejai rasyt saunuolis ^.-

#4
Nėra avatara
68
· 2011-02-07 08:17:17
Tikrai neting?ta ;)

#5
Nėra avatara
1470356
· 2011-02-07 17:45:31
Sakiau konspektuok, tai ne vis?. Sakiau si?sk man, tai HnrKS, tai dabar patys ir sukit?s :P

Ir ?iaip. Siaubas, nesuderinti laikai. Ra?ai ra?ai "?ioje kovoje susitiks du kovotojai, jie ilgai kovos", pyst poto jau "deja tas ir tas pralaim?jo, o kitas kovotjas laim?jo". Nu ?od?iu, taip ir b?na, kai patarimo nepaklausot.

#6
Nėra avatara
248
· 2011-02-17 12:08:09
Nice:vssj: Pasistengei

#7
Nėra avatara
1470945
· 2011-03-15 09:23:06
matyta, bet neblogai :D

#8
Nėra avatara
1470945
· 2011-03-15 09:24:59
dziaugtis reikia, kad isvis deda. Nekinbkit adminai prie jo, jis daro gera jusu saitui

#9
Nėra avatara
21
· 2011-03-15 09:34:04
Na, a? asmeni?kai kibau ir kibsiu. Geriau jau i? viso straipsni? nera?yti, negu ra?yti taip kaip ?ia. Yra labai ai?kiai nurodytos taisykl?s norintiems ra?yti straipsnius: geras lietuvi? kalbos gramatikos ?inojimas. ?ia ?is punktas yra ai?kiai praleistas.

#10
Nėra avatara
1470447
· 2011-06-11 16:18:34
man patiko. pasistengta ;)

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, norėdami parašyti komentarą.

Ivertinimas

Dabartinis: 4.67/5 (93.33%) (21 balsu)
Forumo temų debesis
Dragon Ball AMV konkursas, Prisistatau. ;], Lineage 2, Kiek kart? esi per?i?r?j?s DB, DBZ, GT serijas?, Naujakas 2015, Rildas, Kirito. Prisistatymas :), Jake, miau., Greitas ESF atsisiuntimas (1.2.3 + Big Pack 8.4 + ECX RC2), Gra?iausi mano PS darbai, Mano AMv, Megstamiausias dragon ball (ne z) priesas, gedutis12 vs ???? (AMV kova), padekit del pivot...., Rugsejo 1-oji
Rekomenduok mus google'i
Paie?ka

 
Šaukykla
Kad rašytum, turi prisijungti..

1472604
11.06.22 10:33
7100

1473032
11.06.22 09:43
kadangi bankas leido ikeisti keleta NT, tai 7000

201
10.06.22 15:16
5501

68
10.06.22 14:33
5500

201
10.06.22 12:26
4001

Narių Apklausa
Kaip ?vertintum?te Ved?ito elges? Dragon Ball Super serijose?

Ved?itas yra toks, koks ir tur?t? b?ti po Buu sagos

Viskas taip, kaip turi b?ti, ta?iau kai kurios vietos kelia lengv? nuostab

Elgesys jam b?dingas, ta?iau Ved?itas pa?iepiamas per da?nai ir neskoningai

Ved?itas visai nepana?us ? save ir taip nesielgt? net pra?jus daugeliui met?

Kad galėtum balsuoti, turi prisijungti.

Rezultatas
Komentarai : 8
Archyvas