Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 44
Vardas: Slaptazodis:  Registracija  |  Pamirsai Slaptazodi?
Auros - Dragon Ball fan? puslapis - dragonball7.lt
Navigacija

Video
Straipsniai


Facebook
Naujausi video
video

video

video

video

video

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytoj? skaitliukas
Paskutiniai komentarai

Eivinas · 2022-02-23 11:32:54
Ko tu cia kurva kudakuoji? :) >>Toliau...
1474027 · 2022-01-04 11:28:57
Mirtis jau arti >>Toliau...
124 · 2021-12-31 20:55:11
sw >>Toliau...
20 · 2021-04-16 09:37:40
Tai kodėl tada nedėvi kelnių? :D >>Toliau...
1472568 · 2021-02-11 19:41:53
Sitas pomidorus labai megsta. >>Toliau...
Daugiau komentar?

Atidaryti/U?daryti

Naujausi straipsniai

Interviu su A. Toriy...
Dragon ball filmai
Dragonball KAI serijos
Dragon Ball Minus
Dragon Ball KAI (ENG...

Auros

Auros - tai ki perpildymas. Kai ka?kieno ki pradeda tek?ti per greitai, ji pradeda sunktis pro od? ir susidaro ? liepsnos pavidal?. Drakon? Kovose, auros priklauso nuo keleto dalyk?: transformacijos, ras?s ir galios lygio.

Standartin?s auros

Standartin?s auros b?na paprastos spalvos, kuri neturi nei transformacijos, nei priklauso kokiai nors technikai. Tikriausiai pasteb?jote, kad per vis? trilogij? ?i? aur? turi tik ?mon?s arba labai nusilp? sajanai.

Paprasta aura
Tai baltos spalvos aura, kuri paprastai priklauso ?mon?ms ir kaikurioms r??ims. ?i? aur? matyti, kai ?mogus labai greitai skrenda. Tai vienintel? matyta aura, iki tol kol Ved?itas atskrido ? ?em?.Balta ir purpurin? aura
?i? aur? pirm? kart? i?vydome Ved?ito kovoje su Goku. Purpurinis atspalvis Ved?ito auroje atspindi jo blogus ketinimus, lyginant su Goko ?varia ir balta aura. Atspalvio stiprumas priklauso nuo jo veiksm?. Kaupiant j?gas, purpurin? spalva seka paskui balt?, ta?iau jos nepakei?ia. ?iaip ar taip, Ved?itui kaupiant ?nirtingos patrankos (Galic Gun) atak?, purpurin? spalva visi?kai perima auros kontrol? ir pasidaro labai stambi. Tai rei?kia, kad Ved?itas kaup? j?gas labai galingai atakai, o d?l auros, pati ataka patapo purpurin?. ?iek tiek v?liau per serijas su?inojome, kad Kapitonas Ginis taip pat tur?jo savo purpurin?/balt? atak?, kuri buvo identi?ka Ved?ito.

Ro?in? aura
Pirm? kart? pasirodo 12 Dragon Ball Z filme, kai blogiukas Janemba transformavosi ? antr?j? savo form?, ta?iau prie? tai Janemba netur?jo jokios auros. Aura buvo plati ir greitai ?vytinti, rei?kia Janemba buvo pasiruo??s pulti. ?iaip ar taip, jis neatsilaik? prie? God?it? ir buvo sutriu?kintas.


Specializuotos auros

Kovotojo aura kei?ia spalv? ar form?, kai jie naudoja special? galios kaupimo metod?. Tokios auros yra specializuotos. Jos yra stambesn?s ir grei?iau judan?ios nei standartin?s auros.

Kajaus sm?gio (Kaioken) aura
?gaun? raudon? spalv?, kaupiant j?gas specialiu metodu ir naudojant aura vienu metu. Ki perteklius mil?ini?kas, tod?l aura did?iul? ir galinga. Aura pagreit?ja ir pastipr?ja kas kart? pasiekiant kit? Kajaus sm?gio lyg? (Kaioken 2x, 3x ir t.t). Su aura susipa?inome Sajan? Sagoje, kai Gokas sugr??o ? ?em? susikauti su Ved?itu.

Mistin? aura

Labai pana?i ? paprast?, balt? aur?, su keliais skirtumais. Vietoj pastovaus auros tek?jimo, ?i aura yra tvirta ir pavieni, o tai rei?kia, kad kartais ji bus stambesn?, o kartais ne. Auros plotis taip pat smarkiai skiriasi nei standartin?s. Did?iulis auros kiekis i?silieja per tam tikras mistines galias, bet po to aura i?nyksta. ?i? aur? i?vydome kelis kartus, kovoje su Mad?inu B?, kai Gohanas skland?iojo.

Gregorio aura
Gregorio aura yra stambi, m?lynos spalvos. Ji yra susiformavus ? ma??, ?vies? kamuoliuk?, o jam pajud?jus, aura palieka tak? ?viesos, kuris l?tai i?sisklaido. Gregoris, auros pagalba, tapo labai greitas. Gokui buvo skirtas i?bandymas trinktel?ti plaktuku Gregoriui, ta?iau j? buvo velni?kai sunku sugauti su tokia aura. ?iaip ne taip, Gokui pavyko ?vykdyti ?? i?bandym?.

Selo "mirusi? siel?" aura
?i Selo aura yra geltonos spalvos ir buvo suformuota i? vis? ?moni?, kurie buvo jo susiurbti. Kai Selas pirm?kart transformavosi prie? nusileid?iant ? salel?, kur Pikolas kov?si prie? 17-? android?, jo auroje buvo galima i?vysti mirusi? siel? veidus (?r.paveiksliuk? apa?ioje). Po ?ios tranformacijos, geltona aura vis dar i?liko, bet nebeliko ?i? veid?.

Kanasad?ino aura
Pasirod? Bardoko speciale, kai Toma u?puol? paskutin? gyv? Kanasid?in? Ki banga, o ?is pavert? Ki bang? "ger?j?" ir j? sug?r?. Kaip rezultatas, Kanasad?inas ?gavo nauj? form?, kurios aura buvo baltut baltut?l? su m?lynu atspalviu. Aura ?ib?jo l?tai ir buvo labai stambi. Galiausiai jis buvo pribaigtas Bardoko.

Siaub?no B? aura

Siaub?no B? aura smarkiai skiriasi nuo vis? kit? aur?. Vienintelis B? per vis? Dragon Ball trilogija pasirod? su purpurin?s spalvos aura ir buvo su ja sukurtas nuo pat prad?i?. Aura beproti?kai galinga, sprend?iant i? to, kad vien pirmosios B? formos aura prilygo Tre?iojo Super Sajano aurai.

Super sajan? auros

Super sajan? auros yra labai skirtingos. Nors jos visos palaiko gelton? spalv?, su kiekviena transformacija, vis kita aura. Ji taip pat priklauso nuo emocij? ir sajano veiksm?.

Ramios b?senos Super Sajano aura
?i aura n?ra stipri ar ypatinga. Tai rei?kia, kad net nepaisant to, jog sajanas yra nepaprastai galingoje b?senoje, jis bando visk? u?gniau?ti. Po tam tikr? treniruo?i?, sajanas gali visi?kai u?gniau?ti aura ramios b?senos metu.

Energijos kaupimo b?senos Super Sajano aura
?i aura yra ?ymiai kitokia, nei pirmoji. Ki perteklius i?auga labai spar?iai, nes sajanas ruo?iasi atakai arba kitam lygiui. Auros sferos plotis yra ?ymiai didesnis, o aura juda lygiai, viena linija. Tai yra transformavimosi ? kit? lyg? po?ymiai.

Atakos b?senos Super Sajano aura
Aura pasiekia visi?kai kit? lyg?, nei kitos Super Sajano auros. Ji i?did?ja, o jos i?vaizda dar nuostabesn?. Kai Super Sajanas atakuoja, da?niausiai jis nebando suvaldyti savo auros, tod?l ji visi?kai "su?v?r?ja". Na ir kas be ko, auros greitis padid?ja kartu su plo?iu.

Super Sajano 2 aura
Antrojo Super Sajano aura labai ma?ai skiriasi nuo paprastos Super Sajano auros. ?i aura platesn?, o jud?jimas lengvas ir greitas. Did?iausias skirtumas tarp ?i? aur? yra elektrin?s kibirk?tys.

Brolio aura
Brolio aura yra identi?ka paprastai Super Sajano aurai, i?skyrus spalvas. Spalva buvo pakeista pabr??ti, kad Brolis yra legendinis super sajanas. Taigi, neskaitant spalvos, aura i?lieka ta pati.

Super Sajano "Genki Dama" aura
Aura tampa tokia ?viesi ir spindinti, kad vos prie? akis galima ??i?r?ti kovotoj?. Ji pasirod? Dragon Ball Z 7 filme, kai Gokas suk?r? mil?ini?k? Genki Dama ir netik?tai j? sug?r?. Auros plotis siek? apie 180 metr?, ta?iau aura nebuvo pakankamai stambi. Ji taip pat padar? ka?kokia ?tak? s?monei, nes atvirtus atgal, Gokas nieko neprisimin?.

Super Sajano Kajaus sm?gio (Kaioken) aura
?i aura yra kombinacija tarp Super Sajano ir Kajaus sm?gio (Kaioken) aur?. Tai i?vydome pomirtiniame kovos men? turnyre, kai Gokas kov?si prie? Paikuhan?. Jis pasivert? ? Super Sajan? ir prid?jo Kaioken galias, kad padidint? savo gali? ir greit?. Kaip buvo ra?yta ir anks?iau, Kaioken'as sugeria bet koki? aura, tad po tam tikro laiko, auksin? aura pakeit? spalv? ? raudon?.

Super Sajano Dievo aura
?i? aur? pirm? kart? i?vystame Dragon Ball Z filme "Battle of Gods", o v?liau ji pasirodo ir Dragon Ball Super serijose. ?ioje transformacijoje auros dydis niekuo nesikei?ia nuo ?prastos, ji tampa pana?i ? ugnies liepsn?, o jos bangavimas nelygus ir l?tas, taip pat pana?us ? ugnies.

Super Sajano Dievo Super Sajano aura
Skirtingai nei Super Sajano Dievo ugnies spalvos aura, ?i aura yra m?lynos spalvos, bet jos forma taip pat pana?i ? kunkuluojan?i? ugn?, kuri plaukams suteikia m?lyna spalv?. Aura pasirod? Dragon Ball Z filme "Resurrection of F".

Technikos, naudojan?ios aur?

Patyr? kovotojai, i?moksta kaip tinkamai naudoti savo aur? ir gali panaudoti j? savo prana?umui. Technikos, naudojan?ios aur? priklauso ?iam dalykui.

Auros barjeras
Auros barjeras kelet? kart? pasirodo serijose ir filmuose. Kovotojas transformuoja savo aur? ? tvirt? ki skyd?, kuris blokuoja ki bangas ir kitus sm?gius tam tikr? laik?. Pirm? kart? tai i?vydome tre?iame Dragon Ball Z filme, jame Gokas atliko ?i? ?sp?ding? technik?. Kitas variantas yra TV Trankso specialas, kuriame ?i? technik? atliko Gohanas. Tre?iasis ?ios technikos naudotojas buvo Ved?ekas, B? sagoje.

Auros st?mimas
Auros st?mimo technika buvo sukurta, kad netik?tai u?klupti prie?inink?, j? atstumt? ar pa?alinti jo gynybos pozicij?. Kovotojas staigiai padidina savo ki, pagreitina aur? ir ji nublo?kia prie?inink?. Geri kovotojai taip pat gali ?ios technikos d?ka sustabdyti kovotoj? ore, net judant nevaldomu grei?iu. ?i technika buvo panaudota Goko ir Fryzo, Fryzo sagoje. Taip pat j? kelis kartus mat?me per kitas serijas.

Straipsn? para??: Yoshino

Komentarai

#1
Nėra avatara
1473497
· 2015-08-30 09:31:28
Naujas ir i?samus straipsnis!

#2
Nėra avatara
1470495
· 2015-09-04 21:58:26
Tr?ksta keli? aur? pagal visk? prie Super Sajan?, tarkim SSJG bei SSJGSS :|

#3
Nėra avatara
1473497
· 2015-09-05 19:33:05
Atnaujinimas: Prid?tos trys naujos auros.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, norėdami parašyti komentarą.

Ivertinimas

Dabartinis: 5/5 (100%) (4 balsai)
Forumo temų debesis
I?tvirkiausias D?irajus ar D?inas V??lys?, K? manote apie Chilleda?, goku vs cell amv, Darbas, Vic prisistatymas, Ar dievas egzistuoja?, Gyv?no pavadinimas, Roko ssj Pivot? animacijos. (pirmas blynas), Krepsinio apklausa, 16 Kiborgas/Androidas, Foto galerija |paveiksl?lio ma?inimas su ps|, I?meta i? game, MC Servas: Minecraft: The Last Airbender, Nepaleidzia Esf Open Beta botu, Relalaxaa Productions
Rekomenduok mus google'i
Paie?ka

 
Šaukykla
Kad rašytum, turi prisijungti..

1472604
11.06.22 10:33
7100

1473032
11.06.22 09:43
kadangi bankas leido ikeisti keleta NT, tai 7000

201
10.06.22 15:16
5501

68
10.06.22 14:33
5500

201
10.06.22 12:26
4001

Narių Apklausa
Kaip ?vertintum?te Ved?ito elges? Dragon Ball Super serijose?

Ved?itas yra toks, koks ir tur?t? b?ti po Buu sagos

Viskas taip, kaip turi b?ti, ta?iau kai kurios vietos kelia lengv? nuostab

Elgesys jam b?dingas, ta?iau Ved?itas pa?iepiamas per da?nai ir neskoningai

Ved?itas visai nepana?us ? save ir taip nesielgt? net pra?jus daugeliui met?

Kad galėtum balsuoti, turi prisijungti.

Rezultatas
Komentarai : 8
Archyvas