Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 44
Vardas: Slaptazodis:  Registracija  |  Pamirsai Slaptazodi?
Dragonball ras - Dragon Ball fan? puslapis - dragonball7.lt
Navigacija

Video
Straipsniai


Facebook
Naujausi video
video

video

video

video

video

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytoj? skaitliukas
Paskutiniai komentarai

Eivinas · 2022-02-23 11:32:54
Ko tu cia kurva kudakuoji? :) >>Toliau...
1474027 · 2022-01-04 11:28:57
Mirtis jau arti >>Toliau...
124 · 2021-12-31 20:55:11
sw >>Toliau...
20 · 2021-04-16 09:37:40
Tai kodėl tada nedėvi kelnių? :D >>Toliau...
1472568 · 2021-02-11 19:41:53
Sitas pomidorus labai megsta. >>Toliau...
Daugiau komentar?

Atidaryti/U?daryti

Naujausi straipsniai

Interviu su A. Toriy...
Dragon ball filmai
Dragonball KAI serijos
Dragon Ball Minus
Dragon Ball KAI (ENG...

Dragonball ras


Ras?s, R??ys, Por??iai:


?emie?iai (?mon?s; Humans, Earthlings?angl.); I? prigimties n?ra labai stipr?s, ta?iau treniruojami nuo ma?ens gali tapti galingais kovotojais, kaip D?inas V??lys, Krillinas, Tienshinhanas, Jam?is. Tiesa kai kurie j? ?iek tiek ?sigim?: Krillinas be nosies, Tienas su trim akim ir pns.

Susimai?iusanui su ?emietei, gimsta vaikas kiek galingesnis u? paprast? sajan?. Beje, ?emie?iai, kitaip nei per DB (kur beveik viskas rutuliuojasi apie ?mones),?nedaug k? nulemia per DBZ ir DBGT, kur pagrinde viskas sukasi aplink kitas rases: sajanus, androidus ir t.t.


Sajanai (Sajad?inai);
I? originalaus pavadinimo sajad?inai pervadinti ? "sajanai". ?ios ras?s pavadinimas?yra ?od?io yasai anagrama*.

Apie sajanus pirm? kart? u?simenama DBZ prad?ioje, kai ? ?em? atvyk?s Raditz?(Goko brolis) ?iek tiek papasakoja apie ?i? ras? savo jaunesniam broliukui (Gokui). Taipogi specialiai tiems, kuriems sajanai su?adino smalsum? yra sukurtas specialas "Plan to Destroy All Saiya-jins" , ir keli animaciniai filmai apie pavienius sajanus. Ta?iau tai dar ne viskas. Kadangi sumanymas apie sajanus buvo populiarus, tai ir pirmosiuose DBZ sagose kaip tik nagrin?jama ?i ras? ir jos praeitis.

Patys sajanai n?ra labai draugi?ka ras?. Prad?ioje gimtojoje planetoje Ved?itoje gyveno dvi ras?s: technologijomis pa?eng? Taflai (Cufurai) ir urviniai sajanai. Urviniai sajanai neapkent? an?j? ir ?iaip m?go kariauti, taigi pasinaudoj? savo j?ga ir prigimtimi kaip privilegija nukariavo juos ir pasi?m? vis? planet? sau. Kiek v?liau, pasteb?j? technologij? stok?, jie sudar? sutart? su arcosianais, jiems surad? kit?, geresn? planet? gyventi. Laikui b?gant sajanai i?moko naudotis technologijomis.

*Daugiau informacijos apie tai skyrelyje "Sajanai".

Namekai(Namekians?angl.);
Nameko planetos gyventojai, stebinantys telepatin?mis galiomis, daug k? nulemiantys DBZ serijose. B?dinga ?alia odos spalva, ry?kiausia charakterio savyb? taikingumas. I? prigimties n?ra karingi nors ir turi ?iek tiek karini? paj?g?. Pasiskirst? ? karius ir gydytojus. Vis? j? t?vas Senolis, suk?r?s Nameko planetos rutulius. Dauginasi spjaudydami kiau?inius. Beje, ne paslaptis jog Dievas Kami, o tuo tarpu ir Pikolas yra namekai. Namek? planetos populiacija beveik i?nyko d?l planetos katastrofos, i?gyveno tik Vyriausiasis senolis ir jis atk?r? namek? populiacij?.?Pavadinimas kilo i? japoni?ko ?od?io?namekuji,rei?kian?io ?liu?as.

?

?

?
Androidai; Tai tarsi robotai-kyborgai ?mon?s, dauguma j? sukurti blogojo mokslininko Dr. Gero.?Manoma, jog did?ioji dalis j? dalis turi nei?senkan?i? energij?, am?in? gyvenim? ir skirtingai nuo sajan? ir ?moni?, neturi auros. Per serijas parodyti ma?iausiai 8 androidai (?skaitant Cell kaip 11, Dr. Gero kaip 20 ir Super 17, kuris buvo pusiau androidas, pusiau mutantas.

?

Majin; DBZ eigoje ras?s atstovas buvo Majin Buu, pirm? kart? pasirod?s per "Buu Is Hatched", 232 epizode. ?i ras? mangoje tai pat debiutavo su Buu per mang? pavadinimu "The Djinn Awakens!??" . Majin Buu buvo vientinelis ?ios ras?s atstovas filmuke, nors kita vertus, kitoki? Majin galima i?vysti ir ?aid?iant ?aidim? DragonBall online (nors tai yra "non canon"). Beje, buvo atskleista, kad Buu susik?r? sau moteri?kos lyties draug? ir pavadino j? Booby 790 metais. Pats Majin Buu buvo sukurtas Babid?io, o ir pati manga nedaug te k? atskleid?ia apie ?i? ras?.

?

Keli ?inomi Majin:

?

  • Majin Buu
  • Booby
  • Baby Buu (Kid Buu)
  • Neko Majin

?

Ir dar keli i? Dragonball Online.


Tsufurai (Tuffle?angl.); ?i ras? buvo smarkiai pa?engusi savo technologijomis, gyveno planetoje Plant (augalas), iki kol jos neu?grob? sajanai;

Japoni?kai vadinami Tsufur-jin?ai tarsi prie?ingyb? sajanams, kuri? visi vardai susieti su dar?ov?mis, kadangi Tsufur rei?kia vaisius. Angli?kas pavadinimas Tuffles, tikriausiasi rei?kia Truffles(i?vertus triufelis), kuris taip pat rei?k? k? nors susieta su maistu.
Demonai (Ogre?angl.) Ras? atsakinga u? pomirtin? pasaul? DBZ dalyje. Pagrindinis demonas yra King Yemma, kuris sprend?ia siel? keli? ? dang? ar pragar?.

Demonai niekada nemeluoja, nes tada jiems tekt? u? tai atsakyti prie? karali? King Yemma.

Japoni?koje versijoje demonai neretai kalba sakinio kalboje prid?dami neai?k? ir visi?kai nereikaling? ?od?.

?

?


Kai (Kajai, King of the Worlds angl.); Tai auk?tesnieji Dragon Ball visatos dievai.

Taigi, Dragon Ball visatoje yra penki auk?tesnieji dievai kiekvienai galaktikai. Keturi i? j? pri?i?ri paskirt? galaktik? ir jos planetos sargus (Guardians). Jie vadinami: ?iaur?s Kajus, Piet? Kajus, Ryt? Kajus ir Vakar? Kajus. Penktasis angli?kai vadinamas Grand Kajus tarsi atsakingas u? ?emesni?j? Kaj? veikl? ir valdo vis? visat?. O auk?tesnis, net u? pat? Grand Kai yra Supreme Kai, kitaip sakant Shinzu. Tiesa, anks?iau buvo ir daugiau Supreme Kaj? (tada buvo net ir Grand Supreme Kajus), ta?iau Buu, palik?s tik Shinzu, visus i?naikino.Gyv?nai; Filmuke pla?iai vaizduojami ?vair?s gyv?nai : nuo smulkiausios pelyt?s, iki mil?ini?kos gigant?s ?uvies. Da?niausiai jie atlieka nesvarbu?vaidmen?, ta?iau kadangi DB eigoje viskas vyko ?emej?, tai ir viskas buvo sukoncentruota ? jos gyventojus. Neretai jie b?davo maisto ?altinis (ypa? Goko), ta?iau kartais net pasduodavo (irgi Gokui)*. Apibendrinant jie nebuvo itin svarbus, tik dar viena detal?, bandant ?animacin? serial? sukurti kuo tikrovi?kiau ir ?domiau.

Arlianai; Gimtoji planeta Arlia. Vidutinis j? ilgis auk?tesnis u? sajan?,nors j? negailestingo valdovo tirono Yetti gis leid?ia manyti, jog arlianai gali b?ti labai auk?ti. Vegetas ir Nappa u?suko pas juos pasimank?tinti pakeliui ? ?em? sajan? sagoje. Jie be vargo nugal?jo ?iaur?s valdov? ir pasitrauk? i? planetos palikusi apstulbusius jos gyventojus vienus. Vos jiems prad?j?s d?i?gauti, j? planeta Ved?itas sunaikino.

?

?

?Arciosian?ai (Arcosians?angl.); Tai ras?, priklausanti Planet? Keitimosi Organizacijai (World Trade Organization?angl.). Labiausiai atsakinga u? sajan? apr?pinim? karin?mis atsargomis, tokiomis kaip Puolimo Kamuoliais (Attack Balls?angl.) . Vardan to, sajanai privalo apr?pinti juos nauja planeta. N?ra tiksliai ?inoma, kas jiems nutiko, ta?iau manoma, jog juos sunaikino Fryzas, nes poto prisiminuose Arcosianai neb?ra minimi. Ties? sakant, manoma, kad jie gali b?ti tos pa?ios ras?s kaip ir pats Fryzas, nes b?tent tai ir ?rodo j? santykiai su ankstesniaisiais sajanais, taipogi tai patvirtina ir j? nedeli?humanoidiniai k?nai,?pasl?pti po apsiaustais.


Ne?vardintoji Fryzo Ras? (Unnamed Friezas Race?angl.) - Neoficialus pavadinimas ras?s, kuriai yra priskiriamas Chillas Fryzas, jo t?vas Karalius Coldas ir vyresnysis brolis Cooleris. Nedaug yra ?inoma apie ?ios ras?s kilm?, taip pat j? gimtoji planeta n?ra pamin?ta nei mangoje, nei filmuke. Visi matyti ?ios ras?s atstovai buvo i? elitin?s karali?kosios ?eimos, ?inomos kaip "Royal Family" (Royal ?karali?kas?angl.),su numanoma i?imtimi Kurizui (Fryzo s?nus parodijoje Neko Majin). Taigi ?i ?eima yra Planet Keitimosi Organizacijos galva, atsakingi u? jos veikl?. ?gav? galios, jie pasl?p? savo tikr?j? j?g? po silpnosiomis formomis.Kalbant apie ras?, galima sakyti kad tik Cooleris buvo vienintelis ?ios ras?s atstovas, parod?s daugiau nei penkias savo formas. T.y. Fryzas tur?jo keturias formas, karalius Coldas m?g?s antr?j? savo ras?s form?, joje ir mir? neparod?s savo tikros galios ir kit? form?. Taigi, kaip suprantama, keisdami savo formas, Fryzo Ras?s atstovai didina savo kovin? gali?.

?Yardratai (Yardrats?angl.); Ras? ateivi?, kuriuos pirmasis sutiko Gokas besprukdamas ir sprogstan?ios Nameko planetos po kovos su Fryzu.?Po kovos Gokas buvo nusilp?s, o ir Ginyu paj?g? mini-kosminis laivas su kuriuo jis atskrido buvo suged?s. Ta?iau kadangi Yardratai buvo draugi?ki ir geri,?Jie ne tik pad?jo Gokui pasveikti, sutais? erdv?laiv? ir dav? nauj? drabu?i? (?inoma, jog po kovos i? j? buvo like tik skuteliai), bet dar ir i?mok? naujos kovos technikos.

?

?Vampyrai (Vampires?angl.); Krauj? siurbian?ios pabaisos, labai artimos ?sivaizduojamosioms tikrov?je geb?jimais ir silpnyb?mis. Moka pasiversti ?ik?nosparniais, minta tik krauju, bijo ?esnako ir visko kas religinga (kry?iai ir t.t.) Skirtingai nei nuo ?svaizduojamo tikrov?je, jie nebijo saul?s ?viesos. Visame filmuke tebuvo du ?inomi vampyrai: pirmasis, Fangas, neblogai i?manantis kickbox? ir matytas per DB, Gokui ir jo draugams besikauntant pas prana?? Bab? (Fortuneteller Baba?angl.) ir antrasis, Count Drakas, pasirod?s per?Fusion Reborn. Manoma, kad tai buvo animacin? anime Drakulos versija.

?

Taip pat dar buvo keletas ne?vardint? vampyr?:?Toad Warriors,?Battle Ball Team grupuo?i? nariai ir dar keli.

Taip pat manoma, jog Liuciferis (?inoma, jog i? filmuko) yra taip pat ?ios ras?s atstovas, ta?iau ver?ia abejoti jo baim? dienos ?viesai (kuri j? naikina), kai kit? minut? vampyro tai neveikia.

?

?

Kanasai(Kannasan; Kanassajin) yra ateiviai pana??s ? ?mones. ?iuos padarus pirm?kart pamatom per special? "Bardock:The Father Of Goku". Kanasso planetos gyventojai turi i?skirtinius sugeb?jimus, kaip : min?i? skaitymas, ai?kiaregyst?. Jie buvo sunaikinti Fryzo (nors jam b?t? pravert?s j? psichologijos i?manymas) ?iam u?siund?ius ant jo Bardoko komand?, jiems puolant per pilnat?. Ta?iau vienas kanasas i?gyven?s puolim?, susiranda Bardok? nepasiruo?us? ir jam nesusp?jus susivokt parodo jam ateit?, Vegetos planetos susprogdinim?, kartu ir su visa rase bei kitas tirono Fryzo "i?daigas". Tuo metu Tool'? u?puola Bardoko bendra?ygis Tora ir nu?udo. Taip pat mes dar galime i?vysti Kanasso planetos gyventoj? 195 DBZ epizode besitreniruojant? Grand Kajaus planetoje. Na kalbant apie j? b?d?, galima pasakyti, jog kanasai yra labai dr?s?s (nors jie ir numat? savo mirt? ir pralaim?jim? prie? sajanus vis d?lto narsiai kov?si su Bardoko komanda) bei pakankamai garbingi ir draugi?ki vienas kitam (kaip pavyzd? galime paimti Demitrijaus ?od?ius ne?vardintam generolui, ?iam pri?jus prie mirties slenks?io). Prie kasan? geb?jim? manau tikrai galime prid?ti susikalb?jim? telepati?kai (Demetrijui kalbant su komandoru l?pos nejud?jo) ar geb?jim? pasitelkti Ki energij? savo naudai (manoma, jog tai ir buvo prie?asti paskatinusi juos kovoti su Planet Main Organizaija).
Atnaujino paveiksl?lius: Awiiko
Redagavo: Mldc
?altinis: dragonball.wikia.com

?

Komentarai

#1
Nėra avatara
89
· 2010-11-24 17:50:47
man atrodo kad ne Tsufurai o taflai nes juos taip dbz pradzioj wadino ir frizo rase: kosminiai padarai nju bent jau taip per dbz anime sake ;D

#2
Nėra avatara
1470356
· 2010-11-25 14:43:41
Japoni?kai Tsufur-jin, nuo to ir kilo. Bet ?iaip ir tafflais galima vadint.

#3
Nėra avatara
1470372
· 2010-12-03 17:59:10
aga tikrai geras aprasymas man patiko ^^

#4
Nėra avatara
1470158
· 2010-12-06 18:04:11
neblogai :)

#5
Nėra avatara
1470412
· 2010-12-13 13:14:56
gerai aprasyta :nice:

#6
Nėra avatara
1470419
· 2010-12-17 20:29:59
Dar galetumet ideti planeta Kanasa is filmo "Bardock,the father of Goku"

#7
Nėra avatara
1470356
· 2010-12-20 15:50:58
Done ;P

#8
Nėra avatara
1470447
· 2011-01-05 18:58:56
man patiko:D

#9
Nėra avatara
1470490
· 2011-01-17 15:59:23
Dar apie namekus galima pasakyti kad jie yra tik vienos lyties. :) Taip taip viskas patiko. ir dar viena klaida. Kur ra?o apie ?emie?ius antra pastraipa pirmas ?odis ;)

#10
Nėra avatara
1470276
· 2011-01-27 20:42:02
Gerai aprasyta buvo ?domu skaityti:) +5

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, norėdami parašyti komentarą.

Ivertinimas

Dabartinis: 4.66/5 (93.14%) (35 balsu)
Forumo temų debesis
ie?kom darbo, Stipriausias dbz herojus., tau pai pajus, FLOW, Pati gra?iausia Dragon Ball scena [+video], Ar m?gstate greit?? kokiu budu?, amv kova: TYM2X vs Kimmi, ka manote apie cooleri final form, Mano valdovo gabalai, Gogeta, Aura9 vs ???, Pardavin?ju Minecraft legal'us [U? telefono s?skaitos papildym, Noriu mokytis kurti AMV, DBO Lietuvi?kas naujas klanas!, San-Gokas.ucoz.net
Rekomenduok mus google'i
Paie?ka

 
Šaukykla
Kad rašytum, turi prisijungti..

1472604
11.06.22 10:33
7100

1473032
11.06.22 09:43
kadangi bankas leido ikeisti keleta NT, tai 7000

201
10.06.22 15:16
5501

68
10.06.22 14:33
5500

201
10.06.22 12:26
4001

Narių Apklausa
Kaip ?vertintum?te Ved?ito elges? Dragon Ball Super serijose?

Ved?itas yra toks, koks ir tur?t? b?ti po Buu sagos

Viskas taip, kaip turi b?ti, ta?iau kai kurios vietos kelia lengv? nuostab

Elgesys jam b?dingas, ta?iau Ved?itas pa?iepiamas per da?nai ir neskoningai

Ved?itas visai nepana?us ? save ir taip nesielgt? net pra?jus daugeliui met?

Kad galėtum balsuoti, turi prisijungti.

Rezultatas
Komentarai : 8
Archyvas