Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 44
Vardas: Slaptazodis:  Registracija  |  Pamirsai Slaptazodi?
Susijungimai - Dragon Ball fan? puslapis - dragonball7.lt
Navigacija

Video
Straipsniai


Facebook
Naujausi video
video

video

video

video

video

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytoj? skaitliukas
Paskutiniai komentarai

Eivinas · 2022-02-23 11:32:54
Ko tu cia kurva kudakuoji? :) >>Toliau...
1474027 · 2022-01-04 11:28:57
Mirtis jau arti >>Toliau...
124 · 2021-12-31 20:55:11
sw >>Toliau...
20 · 2021-04-16 09:37:40
Tai kodėl tada nedėvi kelnių? :D >>Toliau...
1472568 · 2021-02-11 19:41:53
Sitas pomidorus labai megsta. >>Toliau...
Daugiau komentar?

Atidaryti/U?daryti

Naujausi straipsniai

Interviu su A. Toriy...
Dragon ball filmai
Dragonball KAI serijos
Dragon Ball Minus
Dragon Ball KAI (ENG...

Susijungimai

Susijungimas (fusion) -?tai susitapatinimas, kurio metu du veik?jai susijungia ? vien? k?n? ir taip atsiranda visi?kai kitokia asmenyb?, turinti ir vienam, ir kitam fusione dalyvavusi? veik?jui b?ding? bruo??, o taip pat ir sav?. Galia tampa didesn? negu pirmutini? dviej? kovotoj? galias kartu sud?jus. Balsas po susitapatinimo yra gan keistas - tarsi kalba abudu veik?jai, ta?iau 0.001 sekund?s intervalu. Ta?iau d?l to gali pasitaikyti i?im?i? (pvz.: Pikolas)
Fusionai b?na gr??tami (Susijungimo ?okis) ir negr??tami (Potara susijungimas, Namek? susijungimas).Per vis? Dragonball trilogij? mums buvo parodyti trys susitapatinim? variantai:

1. Susijungimo ?okis

Susitapatinimo b?das, kurio Gokas i?moko b?damas aname pasaulyje. Veik?jai susitapatina specialaus ?okio (beje, kvailokai i? ?alies atrodan?io) pagalba, ir naujasis veik?jas, kaip visada, yra stipresnis u? t? pa?i? asmen? pavien? gali? kartu sud?jus. Po ?io susitapatinimo atsiranda visi?kai nauji drabu?iai (nors ir yra viena i?imtis - Gotenui ir Tranksui DBZ pabaigoje ?iuo b?du susitapatinus be drabu?i?, Gotranksas taip pat pasirod? nuogas). ?is susitapatinimas trunka ne ilgiau kaip pusvaland?, ir laikui pasibaigus i? naujo susijungti galima tik dar po trisde?imties minu?i?. Ta?iau speciale Yo! Goku and His Friend Return!! matome i?imt? - Gotenas su Tranksu po nevykusio susitapatinimo ma?a to, kad i? karto sugeb?jo atvirsti ? paprast? form?, tai dar ir pusvaland?iui nepra?jus susijung? i? naujo. ?is susijungimas reikalauja pana?aus susijungiusi?j? am?iaus, k?no sud?jimo ir galios. Ta?iau yra viena problem?l? - jeigu Susijungimo ?okis atliekamas neteisingai, vietoj naujo galingo kario atsiranda... Storuliukas, ? burbul? pana?us ?mogelis arba sulys?s, absoliu?iai nesugebantis kautis ir sukrio??s senukas/sud?i?velis, tad ?io susitapatinimo metu reikia b?ti labai atsargiems ir tiksliai suderinti savo veiksmus.

?? susijungim? naudojo: Gotenas ir Tranksas, Gokas ir Ved?itas.


2. Potara fusion

Susitapatinimas vyksta Potara auskar?, kuriuos paprastai ne?ioja Visatos Kajai, pagalba ir yra negr??tamas (i?imtis - Gokas ir Ved?itas atsiskyr? Buu organizme, d?l turb?t ka?koki? neai?ki?, nuoding? med?iag? i?skyrimo). ?io susitapatinimo drabu?iai yra dviej? susitapatinusi? veik?j? aprangos mi?inys, ir atrodo, ?velniai tariant, nelabai skoningai. Nor?dami susijungti Potara auskarais, veik?jai juos u?sideda (vienas - ? kairi?j? aus?, o kitas - ? de?ini?j?), ir naujas susidar?s veik?jas juos jau turi abejose ausyse.

?? susitapatinimo b?d? naudojo: Gokas ir Ved?itas, Senasis Kajus ir senoji ragana bei Kajus ?inas ir Kibitas.

3. Namek? susijungimas

Paskutin? susijungimo r??is, kuria gali naudotis tik namekai. Dviej? namek? susijungimas taip pat yra negr??tamas, o nauj?jam veik?jui prideda labai daug j?g?. Per DBZ ?is susijungimas yra panaudotas dukart: pirm? kart? susijung? Pikolas su Neilu, antr?j? - Pikolas su Dievu.

Papildomi susijungimai: yra ?inomi dar du susitapatinimai, vienas i? kuri? vyko filme The Three of Might (susijung? Razenas ir Luekis) bei Abo ir Cado susitapatinimas ? Ak?.
?

Susitapatinimai:


Gotranksas (Gotenks)
Susijungimo?b?das: Susijungimo ?okis
Susijung?: Gotenas ir Tranksas
Gotranksas yra be galo pasitikintis savimi, nem?gsta pralaim?ti, naudoja begalyb? nauj? atak?, tarp j? ir ?inom?j? Ghost Kamikaze Attack. Retai kada klauso kit? patarimo, ir netgi Pikolui ne visada pavyksta suvaldyti. Ties? pasakius, tai ko gero vienas i? nedaugeli? kovotoj?, kuris labai vertina kovos men? ir m?gsta juokauti kovos metu. Gotranksas - labai stiprus karys, pasiek?s SSJ ir SSJ3 stadijas.Ved?ekas (Vegitto)
Susijungimo b?das: Potara susijungimas
Susijung?: Gokas ir Ved?itas

Goko ir Ved?ito susijungimo kaunantis prie? Buu padarinys. Galingiausias karys per vis? Dragon Ball trilogij? (lygintis su juo gali nebent God?itas). Ai?kiai pasisavino geriausius Goko ir Ved?ito bruo?us - tai racionali, sumani, ger? humoro jausm? ir nuovok? turinti asmenyb?. Susijungimas tur?jo b?ti buv?s negr??tamas, ta?iau Buu absorbavus Ved?ek? ? save, d?l specifin?s aplinkos Gokas ir Ved?itas sugeb?jo atsiskirti (ir Ved?itas tuojau pat sutrai?k? Potara auskar?). Verta pamin?ti, kad dar truputis, ir Gokas, Ved?ito nesulauk?s, susijungti ketino
su Dend?iu arba ??tonu. Kas i? to i?eit?, galime pamatyti Goko vaizduot?je...
Kibitas Kajus
Susijungimo b?das: Potara susijungimas
Susijung?: Kibitas ir Kajus ?inas
?is susitapatinimas nebuvo planuojamas ir ?vyko nety?ia, kai Kibitas ir Kajus ?inas rod? Gokui, kaip taisyklingai u?sid?ti Potara auskarus. Naujasis veik?jas turi gan?tinai specifin? i?vaizd?, o charakteris tapo ?iek tiek lengvab?di?kesnis. Netur?jome galimyb?s pamatyti Kajaus Kibito gali?, ta?iau galime sp?ti, kad nors tai galingas kovotojas, jo galia jokiu b?du nesiekia tokio lygio kovotoj? kaip Gohanas ar Ved?itas.Pikolas
Susijungimo b?das: Namek? susijungimas
Susijung?: Pikolas ir Neilas, Pikolas ir Kamis
a) Pikolas ir Neilas: susijung? Fryzo sagoje, siekdami nugal?ti Fryz?. Neilas jau buvo prie?mirtin?je stadijoje, ir ?is susitapatinimas i?gelb?jo jam gyvyb?. Naujojo kovotojo galia buvo tikrai ?sp?dinga, ir naujasis Pikolas gal?jo stoti ? kov? su antrosios formos Fryzu. Deja, i?vaizda n? kiek nepasikeit?.
b) Pikolas ir Kamis: susijung? per Android sag? ir taip, galima sakyti, atstat? harmonij?, nes Velnias Pikolas ir Dievas - buvusi viena asmenyb?, perskelta ? ger?j? ir blog?j? puses. Tad galime sakyti, kad kai Velnio Pikolo s?nus ir Dievas susijung? ? vien?, viskas sugr??o ? savo vietas. Pikolo i?vaizda taip ir liko nepakitusi, ta?iau labai padid?jo galia bei suma??jo jo blogosios pus?s ?taka asmenybei. Goko d?ka, ?is derinukas gavo dar ir nauj? pavadinim? - Kamicolo (Dievikolas).


Aka
Susijungimo b?das: specifinis susitapatinimas
Susijung?: Abo ir Cado
Abo ir Cado susijungimas ? vien? galing? kar?. Aka - nema?o ?gio violetinis ?pabaisiukas, ?iek tiek primenantis Dodor?. Tai - labai galingas karys, sugeb?j?s ?pridaryti daug ?alos, ta?iau jo j?ga nei kiek neprilygsta nei Gokui, nei Ved?itui - kai ?du galingiausi sajanai ?sijung? ? kov? su Aka, jis krito vos nuo keli? Songoko sm?gi?.


Old Kai (Senasis Kajus)
Susitapatinimo b?das: Potara fusion
Susitapatin? veik?jai: Kajus ir sena ragana
?is veik?jas - taip pat susitapatin?s, nors i? prad?i? mums tai ir neparodoma. Ta?iau v?liau i?siai?kiname, kad prie? daugel? met?, kai Kajus dar buvo jaunas ir gra?us, prie jo pris?lino sena, klastinga ragana ir pasi?l? jai padovanoti auskar?. Ragana, ne?inodama, kad tai buvo Potara fusion'o auskaras, tuojau pat j? u?sid?jo ir taip visam likusiam laikui Kajus tapo senyvas diedukas.
God?itas (Gogeta)
Susijungimo b?das: Susijungimo ?okis
Susijung?: Gokas ir Ved?itas.
?? susitapatinim? matome tik dvyliktame Dragonball Z filme Gokui ir Ved?itui susijungus ? vien? galing? kar? kovos prie? Janemb? metu. Susijungti pavyko tik i? antro karto - pirm?kart vietoj bene galingiausio kario per vis? Dragon Ball trilogij? (neskaitant GT) atsirado nelabai kautis mokantis, ta?iau greitai b?giojantis storuliukas vardu Veko. God?ito galia tikrai ?sp?dinga, ir jis keliais sm?giais sugeb?jo patiesti netgi tok? kovotoj? kaip Janemba.

Taip pat buvo galima pamatyti ir kaip susijungia kiborgai,
kaip pavyzd?iui Super 17?arba Super 13.
Susijungimas vykdavo?tarp kiborg?, sutapatinus j? k?no detales.

?

?
Nevyk? susijungimai:
Nevyk? susijungimai yra galimi tik naudojantis Fusion dance b?du, tuo atveju, jeigu veik?j? veiksmai yra nepakankamai tiksl?s. D?l toki? menk? klaid? kaip kum??io vietoj pir?to i?statymas gali kilti tikrai nemenk? problem?. Apa?ioje matote nevykusi? susitapatinim? apra?ymus:


Veko
Nevykusio Goko ir Ved?ito bandymo susijungti padarinys. Atsirado d?l Ved?ito klaidos, padarytos Susijungimo ?okio metu. ?ioje formoje labai suma??jo kovotojo greitis ir galia, u?tat liko sveika nuovoka, ir mes tur?jome galimyb? pasigro??ti, kaip Veko b?giojo ir slapst?si nuo Janembos, nevykusiai ?okin?damas per ka?kokius kupstelius ir bandydamas nuridenti savo rieb? k?nel? kuo toliau nuo pavojaus, laukdamas, kada pasibaigs pusvaland?io limitas.
Storas Gotranksas
Pasirod? du kartus - Buu sagoje ir speciale Yo! Goku and His Friend Returns!!. Tai - Goteno ir Trankso susitapatinimo klaida, ?vykusi d?l to, kad Tranksas ne taip atliko susijungimo ?ok?. Gotranksas Buu sagoje dar band? b?gioti, daryti pratimus, bet pavargo po trisde?imties sekund?i?, ir visi buvo priversti laukti, kol praeis pusvalandis ir berniukai gal?s susitapatinti i? naujo.
Plonas Gotranksas
Dar viena Goteno ir Trankso susitapatinimo klaida. Sulys?s ir bekos?jantis Gotenksas atsirado tod?l, kad Goteno ir Trankso susitapatinimo metu lemiamu momentu j? pir?tai nesusitiko, ir teko laukti dar pusvaland?, kol susijungimas nustos galioti. ?i?rint ? suplon?jus? Gotranks? kyla nuojauta, kad jis subyr?s dar kart? atsikos?j?s.

?

?

?

?

Komentarai

#1
Nėra avatara
22
· 2009-10-01 16:57:50
Kibito Kai + (ta savo drauga) kur tada norejo parodyti ka potara moka padaryti

#2
Nėra avatara
20
· 2009-10-05 12:50:57
Nice...

#3
Nėra avatara
1
· 2009-10-05 13:52:22
Tikrai daug darbo ideta ... ;) mldc iskart votinu +5

#4
Nėra avatara
61
· 2009-10-31 11:41:58
daug darbo uzjiauciu

#5
Nėra avatara
70
· 2009-11-07 06:36:21
ta kur nepavyke tai geras gotransas stora ir plonas

#6
Nėra avatara
70
· 2009-11-14 09:31:13
bet geras ten goko vazduotej

#7
Nėra avatara
72
· 2009-11-24 10:33:15
Neilis su Pikolu susitapatino ir dar karta susitapatino su Kami Sama man atrodo kad taip neimanoma :D

#8
Nėra avatara
21
· 2009-11-24 11:40:18
Triperiukas >>> Freeza saga, Android saga xD ?iaip i? esm?s ?manoma, nes Pikolas tapo i?mintingesnis, o i?vaizda nepakito tod?l, kad jaunesnio nameko i?vaizda yra priimtinesn? kovojant. Taip skant, 50/50 :D

#9
Nėra avatara
70
· 2009-11-25 14:20:20
e, bet gokas ten isivaizdavo ne su pikolu o su dendziu gokovaizduotej

#10
Nėra avatara
21
· 2009-11-26 18:41:53
I?taisyta :)

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, norėdami parašyti komentarą.

Ivertinimas

Dabartinis: 4.83/5 (96.67%) (54 balsu)
Forumo temų debesis
Anime, SSJ2 vs Legendary, Mano piestas Costum gogeta ssj4, kaip gauti nauju zaideju per esf rc 2, Battle of the Gods lietuvoje, M?gstamiausia DBZ saga, Inirsis, Dragonball ONLINE, World of DragonBall, Ooishi Naho, Karino klausimai #4 [ATSAKYMAI], mano pivoto stickai, gogeta ssj3 animacijos, Dragon Ball NOMINACIJOS, Nauja fryzo transformacija
Rekomenduok mus google'i
Paie?ka

 
Šaukykla
Kad rašytum, turi prisijungti..

1472604
11.06.22 10:33
7100

1473032
11.06.22 09:43
kadangi bankas leido ikeisti keleta NT, tai 7000

201
10.06.22 15:16
5501

68
10.06.22 14:33
5500

201
10.06.22 12:26
4001

Narių Apklausa
Kaip ?vertintum?te Ved?ito elges? Dragon Ball Super serijose?

Ved?itas yra toks, koks ir tur?t? b?ti po Buu sagos

Viskas taip, kaip turi b?ti, ta?iau kai kurios vietos kelia lengv? nuostab

Elgesys jam b?dingas, ta?iau Ved?itas pa?iepiamas per da?nai ir neskoningai

Ved?itas visai nepana?us ? save ir taip nesielgt? net pra?jus daugeliui met?

Kad galėtum balsuoti, turi prisijungti.

Rezultatas
Komentarai : 8
Archyvas