Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 44
Vardas: Slaptazodis:  Registracija  |  Pamirsai Slaptazodi?
Biografijos - Dragon Ball fan? puslapis - dragonball7.lt
Navigacija

Video
Straipsniai


Facebook
Naujausi video
video

video

video

video

video

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytoj? skaitliukas
Paskutiniai komentarai

Eivinas · 2022-02-23 11:32:54
Ko tu cia kurva kudakuoji? :) >>Toliau...
1474027 · 2022-01-04 11:28:57
Mirtis jau arti >>Toliau...
124 · 2021-12-31 20:55:11
sw >>Toliau...
20 · 2021-04-16 09:37:40
Tai kodėl tada nedėvi kelnių? :D >>Toliau...
1472568 · 2021-02-11 19:41:53
Sitas pomidorus labai megsta. >>Toliau...
Daugiau komentar?

Atidaryti/U?daryti

Naujausi straipsniai

Interviu su A. Toriy...
Dragon ball filmai
Dragonball KAI serijos
Dragon Ball Minus
Dragon Ball KAI (ENG...

Biografijos

?


Gokas (Son Gokas, Kakarotas),
Kovos men? i?moko i? savo senelio Son Gohano, kuris Gok? rado kalnuose.
Gokas labai stiprus, vikrus, bebaimis. Jis kovoja su visais nesvarbu kiek tai gal?t? pakenkti jam ir beveik visada laimi. Kai Sajanai nusileido ?em?je, Gokas su?inojo keist? dalyk? apie savo praeit?. Jis yra sajanas, vardu Kakarotas. Gokas ? ?em? buvo i?si?stas k?dikis, kad ten u?augt? ir sunaikint? ?em?, bet b?damas k?dikis Gokas susitrenk? galv? ir ?persiprogramavo?. Augdamas Gokas tapo labai stipriu kariu, geru, tyros ?irdies, besikaunan?iu u? g?r?, Gokas taikus, geras, s??iningas, mylintis ?eim? ir draugus, i?tikimas, patikimas, ir narsus. Jeigu jis turi silpnyb?, tai yra jo tik?jimas kitais ?mon?mis. Jis visada mato ka?k? ger? ?mon?se, ko kiti negali matyti, kartais prie?ai naudojasi ?iuo Goko naiviu tik?jimu (pavyzd?iui Raditas). Gokas mok?si pas Meistra Ro?i (D?in? V??l?) ir ne?iojo jo simbol?, iki tol kol neprad?jo treniruotis pas karali? Kaj?, Kajaus simbol? ne?iojo ant nugaros, priekyje buvo paliktas Ro?io simbolis. Gokas ved? ?i?? ir susilauk? dviej? s?n?: (Son) Gohano ir (Son) Goteno.
Kai Selas nor?jo susinaikinti, taip sunaikindamas ir ?em? Gokas panaudojo staigaus persik?limo manevr? ir persik?l? su Selu, ir Kajaus planetoje, Gokas ?uvo kartu su juo ir Kajus, bet d?ja ne Selas. Ir Gokas atsisak? b?ti prikeltas i? mirusiu, jis nusprend? pasilikti kitame pasaulyje ir treniruotis. Gokas kitame pasaulyje pasiek? antr? ir tre?i? Super Sajan? lygius.
Vienai dienai Gokas gr??o i? kito pasaulio, d?l ?em?je rengiamo kov? men? turnyro. Ir ?Supreme? Kajus jam papasakojo apie Buu su kuriuo jis kausis. Bet pasibaigus vienai Goko dienai jis tur?s gr??ti ? mirusi?j? pasaul?. Kaip beb?t?, Gokas nugal?jo Buu ir gr??o ? ?em? toliau gyventi. Ir Dragon Ball GT dalyje jis pasiek? ketvirtojo Super Sajano lyg?.

?

?

D?inas V??lys (Meistras Ro?is),
Senas ir i?mintingas ?mogus, mokantis daug kovos men? ir turintis didel? gali? ir patirt?. Jau daugel? met? gyven? saloje su savo kompanionu v??liu. Jo namas taip pat stovi toje saloje, ten da?nai renkasi Gokas su draugais. Ro?is keistas, nepavojingas, ir i?tvirk?s seniokas, bet negalima sakyt, kad jis n?ra puikus karys. Jis treniravo Gok? ir Krilin?, kai jie buvo vaikai. Ro?is pirmasis i?moko sukaupti ir valdyti savo Ki, to mok? Gok? ir Krilin?. Ro?is buvo tas kuris i?mok? Gok? (ir Krilin?) ?Ka-me-ha-me-ha? bangos. Ro?is visada var??si su Meistru Gerve.

?


Krilinas,
Krilinas vyresnis u? Gok? vieneriais metais, taip pat yra Goko geriausias draugas. Jis turi ?e?is ta?kus ant savo kaktos, tai nedideli randai kuriuos jam i?degino vienuoliai kai jis prisijung? prie j? Orind?ino ?ventykloje. Krilinas pirm? kart? sutiko Gok? pirmojoje DragonBall dalyje, kai jie abu atvyko treniruotis pas D?in? V??l?. Jie i?moko dirbti kartu ir tapo geriausiais draugais. Krilino m?gstamiausios atakos yra ?Destructo Disk?, ?Tri-Form?, ?Kamehameha? ir ?Solar Flare?. Pirmojoje DragonBall dalyje Krilinas buvo nu?udytas vieno i? Pikolo pakaliku, bet v?liau buvo prikeltas Drakono rutuliais. DragonBall Z dalyje Krilinas, Bulma ir Gohanas i?skrido ? Nameko planet? ie?koti Nameko Drakono rutuli?. V?liau jis gavo gali? i? Namek? Senolio ir i?gyveno iki tol kol Fryzas jo nesusprogdino. Krilino mirtis pa?adino Super Sajan? Goko viduje. Pasibaigus Fryzo sagai Krilinas buvo prikeltas su Nameko drakono rutuliais. Po met? Krilinas ved? 18 kiborg? ir jie susilauk? dukters Maronos. Ka?kur tarp Celo sagos pabaigos ir Buu Sagos prad?ios Krilinas nusprend? nebesiskusti savo galvos.
Daburos d?ka Krilinas buvo paverstas ? akmen? kelet? epizod?, bet kai Dabura ?uvo jis atsigavo. Dar kart? Krilinas buvo mir?s Buu sagoje, kai Buu sunaikino ?em?. DragonBall GT dalyje Krilino veik?jas neprarado svarbos. Kaip beb?t? Krilinas buvo mir?s keturis kartus, visus kartus buvo gra?intas ? gyv?j? pasaul? Drakono rutuliais. Jis buvo mir?s daugiausiai kart? ir patyr?s daugiausiai su?alojim? negu koks kitas veik?jas per visas DragonBall dalis. Krilinas niekada neman? mesti kovos men?, bet suprato, kad niekada neprilygs Super Sajanams, taigi jis net neband? atakuoti blog?j? drakon?. GT dalyje Krilinas vaizduojamas kaip pakankamai senas ?mogus. Kaip beb?t? Krilinas turb?t stipriausias ?mogus, bet jis konkuruoja su Jam?iu ir Tenu.

?


Bulma,
Bulma buvo pirmas Goko sutiktas ?mogus po jo senelio. Kai Gokas su Bulma susitiko pirm? kart? prie Pauzo kalno, Bulma dar tebuvo paaugl?. Gokas kartu su ja keliavo ie?koti Drakono rutuli? ir buvo jai tarsi asmens sargybinis. Bulma yra daktaro Brefo dukra, jos t?vas tikras genijus. DragonBall ir iki DragonBall Z pus?s Bulma buvo ?si?i?r?jus? Jam??, bet po to ji prarado susidom?jim? juo, nes jis buvo per daug nepastovus. Ir tada susidom?jo Ved?itu tod?l, kad jai atrod?, jog jis labai vieni?as ir jam reikia kokio nors artimo ?mogaus. Bulma su ved?itu susilauk? dviej? vaik? - Trankso ir Bullos. Bulmos fizin? j?ga yra kaip paprasto ?mogaus , bet jos intelektas yra ant?mogi?kas ir d?ka jo ji i?rado daugyb? nauding? dalyk?, pavyzd?iui, Drakono rutuli? radar?. Daugelis i? jos k?rini? yra tokie sud?tingi ,kad kiti ekspertai ir mokslininkai negal?davo j? suprasti. Bulma Mirai laike taip pat suk?r? laiko ma?in? , kuria atvyko Tranksas. Bulma mir? vien? kart?, kai siaub?nas Buu j? pavert? ?okoladu.

?


Pikolas Daimao (Karalius Pikolas, Velnias Pikolas),
Pikolas yra blogoji Dievo(Kamio) pus?, jis buvo u?darytas stiklainyje ?Mafuba? technikos. Pilafas j? i?leido tik?damasis jog jis jam pad?s u?valdyti pasaul?. Bet d?ja Pikolas vir?ijo Pilafo norus. Pikolas papra?? Dievo drakono jaunyst?s ir tada j? sunaikino. Pikol? nu?ud? Gokas, bet prie? mirt? jis i?spjov? kiau?in? i? kurio atsirado Pikolas jaun?lis(arba t?siog Pikolas).

?


Pikolas (Velnio Pikolo s?nus, Pikolas Jaun?lis),
Velnio Pikolo s?nus, Pikolas siek? savo t?vo kelio iki DragonBall Z prad?ios. Prasid?jus Sajan? sagai Pikolas stojo ? g?rio pus?. Gohanas jam pad?jo tapti tokiu kok? mes mat?me toliau, ?inoma taip pat pad?jo ir Gokas. V?liau Pikolas susijung? su Nailu, po to su Dievu tai padar? j? stipresniu kariu. Mes matome j? padedant kovoti su prie?ais per daug serij?, bet kaip beb?t? Pikolas neprilygsta Super Sajanams.

?


Pilafas (Valdovas Pilafas),
Pilafas nor?jo surinkti visus drakono rutulius ir j? pagalba u?valdyti visa pasaul?. Bet Gokas visada j? sustabdydavo prie? nutinkant kam nors bloga. Du Pilafo parankiniai ?u ir Mai nu?jo ilg? keli? nor?dami nu?udyti Gok?, bet jiems nepavyko. DragonBall GT prad?ioje juodosios ?vaig?d?s drakono rutuli? pagalba Pilafas nety?ia panor?jo, kad Gokas taptu vaiku ir v?l.


Korinas,
?iam protingui katinui ma?daug 800 met?, kuris gyvena savo Korino bok?te ir yra kov? men? meistras. Korino bok?te jis gyvena kartu su Jad?irob?jumi ir augina stebuklingas pupas.


Jad?irob?jus,
Jis bailys, bet yra stipresnis u? paprasta ?mog?. Jis da?niausiai padaro k? nors narsaus paskutin? sekund?(taip buvo per kelet? kov?). Jis gyvena Karino bok?te kartu su Karinu augina stebuklingas pupas ir ne?iojas jas Gokui ir draugams.

?


Jam?is,
Tai taip pat kaip ir Krilinas senas Goko draugas. Prie? sutinkant Gok? Jam?is buvo banditas. Jam?iui visada kompanij? palaik? jo katinas Puaras. Sajan? sagoje Jam?is buvo mir?s, ?inoma v?liau buvo prikeltas. Jis ir Bulma ka?kada buvo kartu, bet Bulma ?pab?go? pas Ved?it?. V?liau Jam?is met? kovos menus ir da?nai buvo matomas slampin?jantis Kapsuli? Korporacijoje.

?


Puaras,
Pirmojoje DragonBall dalyje jis kartu su Jam?iu kaip komanda apipl??in?davo ?mones. Puaras turi sugeb?jim? pavirsti ? k? nors kit? arba k? nors imituoti, jis gali b?ti kitoje formoje kiek tik nori, bet nuo jo formos jo galia nepasikei?ia, jis negali pavirsti ? ka?k? naudingo - degalus ar maist?. Jis lank? formos pakeitimo mokykl? kartu su Ulongu ir visada visk? atlikdavo gerai. Puaras yra palyginus silpnas, bet moka skraidyt.

?

?

Ulongas,
Tai formas galintis keisti par?elis, keliaudamas jis prisid?jo prie Goko. Lank? ta pa?i? formos keitimo mokykla kaip ir Puaras, bet pavog? mergait?s trumpikes, tod?l buvo i? jos i?mestas. Jis negali b?ti kitos formos tiek kiek nori, ir po atsivertimo turi pails?ti. Jis n?ra stiprus, bet yra i?tvirk?s kaip ir senasis D?inas V??lys. V?liau jis visada buvo matomas V??lio namuose.

?


?iautsas,
Jis yra telepatijos meistras, jis gali lengvai suklaidinti ?mog? savo telepatin?mis galiomis. ?is balto veido, raudon? skruost? ?mogelis yra Ten?inhano kompanionas. Dragon Ball pirmojoje dalyje jis buvo labai stiprus kovotojas. Dragon Ball Z dalyje jis prisikabino Napui prie nugaros ir susisprogdino, bet deja to nepakako, visgi buvo prikeltas. V?liau ?iautsas nebegal?jo lygintis su Super Sajanais.

?


?i??,
Ji sutiko Gok? pirmojoje Dragon Ball dalyje ir papra??, kad jis j? vest?, Gokas sutiko, nes man? jog vestuv?s koks nors tai valgis, bet v?liau jie susituok? ir Gokas j? pamilo. Su Goku ji susilaik? dviej? s?n? - Gohano ir Goteno. ?i?? yra Nelabojo Jau?io dukt?. Da?niausiai ji d?l ko nors jaudinasi, ypa? d?l Gohano kov? ir moksl?.

?


Ten?inhanas (Tenas),
Vienas i? nedaugelio ?moni?, kuris mok? valdyti savo Ki. Ten?inhanas turb?t stipriausias kada nors gyven?s ?mogus. Kai Tenas buvo jaunas, treniravosi pas Meistr? Gerv?. Ten?inhanas treniravosi tiek kol tapo stipriausiu ?em?je(iki Gokas su juo susikov?). Jo praeitis niekada nebuvo rodoma, bet parodoma kelet? nuotyki? kaip jis tapo geriausiu draugu su ?iautsu. Pirmojoje DragonBall dalyje jis kov?si su Goku, tada jis laim?jo, bet tik tod?l, kad jam pasisek?. Ten?inhanas pasiliko su ?iautsu, jo geriausiu draugu, kompanionu, artimiausiu sau ?mogumi. Jis moka daug judesi?, technik? kurias kiti i? jo i?moko, pavyzd?iui: ?Solar Flare?, ?Tri-Form?. Bet Tenas ne, kaip kiti yra ?Tri-Form? meistras, jis i?moko t? sm?g? suderinti su kitom technikomis(Dvylik? aki?, Four Tens, ar ka?kaip kitaip ne?inau kaip pavadinti). Taip pat Tenas yra meistras technikos ?inomos kaip ?Tri-Beam?, ?i? technik? jis naudojo nor?damas sustabdyti Cel?, kad jis neabsorbuotu C-18. Tai vos nenu?ud? Ten?inhano.

?


Meistras Gerv?,
Gerv? visada buvo Ro?io var?ovas, jiedu buvo gim? var?ytis vienas su kitu. Jie konkuruoja visur, kuris geresnis, kurio mokiniai geresni ir t.t. Gerv? kartu su Ro?iu lank? Mutaito kovos men? mokykl?. Gerv? yra jaunesnysis ?udiko Taupaipajaus brolis.

?


Taupaipajus,
Samdomas ?udikas, gyvenantis d?l pinig?. Pirmojoje DragonBall dalyje jis buvo pasamdytas Kapitono Redo, nu?udyti Gok?. Kai pirm? kart? jie kov?si Gokas pralaim?jo. Bet po Karino treniruo?i? nugal?jo j?. Taupaipajus sugr??o per kovos men? turnyr? pusiau robotas pusiau ?mogus, bet ten j? nugal?jo Ten?inhanas. Taip pat jis buvo rodomas Celo sagoje, j? pasamd? turtingas ?mogus, kad jis pad?tu apsisaugoti nuo Celo. Gohanas vis? tai sustabd? ir kai Taupaipajus suvok? kas Gohano t?vas jis pab?go.

?


Dievas Drakonas (?enronas),
Tai svarbiausias drakonas visoje DragonBall trilogijoje. Jis i?pildo norus, per metus galima i?pildyti vien? nor? kai noras pasakomas drakono rutuliai i?sibarsto visoje ?em?s planetoje, ir virsta akmenimis, tik po met? jie atgauna savo pavidal? ir galima v?l pra?yti kito noro. Dievas Drakonas buvo sukurtas Dievo(Kamio) ir po to atkurtas Dend?io, dar galingesnis ir galintis i?pildyti daugiau nor?.

?


Dievas Drakonas (Porunga),
Tai toks pats svarbus drakonas kaip ir ?em?s Dievas drakonas ?enronas tik, kad ?is Dievas drakonas randasi Nameko planetoje bei baisiau ir galingiau atrodo. Bei yra mandagesnis nei ?em?s Dievas Drakonas. ?is Drakonas taipogi i?pildo ?mogaus norus, bei i?sibarsto po savo planet? (?iuo atveju tai po Nameko planet?). U?tat ?is Dievas drakonas Porunga turi didesnius privalumus nei ?em?s Dievas drakonas ?enronas. Privalumai b?t?: 1. Gali pra?yti 3 norus. 2. Galima da?niau kart? j? i?kviesti.


Napas,
vienas i? i?gyvenusi? Sajan? po Ved?itos planetos sprogimo. Napas kartu su Ved?itu ir Raditu Fryzo paliepimu naikindavo planet? populiacijas, gyvyb? po to jas parduodavo. Po Radito mirties Napas su Ved?itu keliavo ? ?em? atker?yti. Ten Napas kov?si su Pikolu, Ten?inhanu, ?iautsu, Krilinu, Gohanu ir visus nugal?jo taip ?rodydamas, kad yra puikus karys, kol nepasirod? Gokas ir nugal?jo j? vienu sm?giu. Po to Ved?itas j? nu?ud?, nes man? jog jis nieko vertas jei negali nukauti Goko.

?


Ai?kiareg? Baba,
Baba yra vyresnioji Ro?io sesuo. Ji turi ne?prast? gali?, per kri?tolo rutul? gali matyti betkoki? viet? ?em?je, arba net ateit?. Taip pat ji gali nukeliauti ? kit? pasaul? ir i? jo gr??ti nemirdama. Da?nai ji ?mon?m pasako kur yra j? pamesti daiktai, bet jie turi tur?ti daug pinig?, kad tai su?inot?, o jei neturi tada jie priversti kautis su jos kariais. Taip pat ji pad?jo Gokui gr??ti vienai dienai ? gyv?j? pasaul?.

?


Ved?itas,
Karaliaus Ved?ito s?nus, prad?ioje buvo rodomas, kaip blogiukas, bet kai su?ino jog Fryzas nu?ud? jo t?v?, jis nor?jo surinkti Nameko drakono rutulius ir tapti nemirtingu. ?is Ved?ito noras taip ir nei?sipild?, bet jis daug pad?jo sunaikinant Fryz?, v?liau jis ?uvo nuo Fryzo rankos, bet tik tada kai Fryzas buvo paskutin?s formos. V?liau jis buvo prikeltas ir pamat? Goko ir Fryzo kovos pabaig? (ne galutin?), pamat? jog Gokas tapo Super Sajanu ir yra u? j? daug stipresnis. Ved?ito i?didumas neleido jam pasiduodi ir jis nenustojo treniruotis. Po Fryzo sunaikinimo Ved?itas lauk? kol Gokas gr?? ? ?em? ir po truput? tapo geru vyruku, bet jo charakteris nepasikeit?. Po to Ved?itas prad?jo ramu gyvenim? su Bulma ir s?numi Tranksu, bei dukra Bula, bet nenustojo treniruotis ir kaudavosi kada reik?davo. Ved?itas visada nor?jo tapti stipresniu u? Gok?, bet aplinkyb?ms susiklo??ius ? taip ne?vykdavo, v?liau Ved?itas kaip ir Gokas tapo ketvirtojo lygio Super Sajanu. Kelet? kart? jis buvo susijung?s (susitapatin?s) su Son Goku.

?


Raditas,
Vyresnysis Goko brolis, atvyko ? ?em? pa?i?r?ti kas ten vyksta ir kod?l ?em? dar nesunaikinta. Jis yra vienas i? Sajan? vykdantis Fryzo paliepimus, Raditas u? Gok? buvo stipresnis. Raditas pagrob? Gohan? taip tik?damasis priversti Gok? prie jo prisijunkti. Gokas papra??s Pikolo pagalbos nu?ud? Radit? mirdamas kartu.

?


Gohanas (Son Gohanas),
Pirmasis Goko ir ?i-??s s?nus, jo vardas jam buvo duotas senelio garbiai. DrangonBall Z prad?ioje Gohanas buvo rodomas ma?as silpnas vaikelis. Kai Gohan? pagrob? jo d?d? Raditas ir jis steb?jo kov?, ir kai pamat? jog Gokas labai kent? jis ?nir?o ir su?alojo Radit?, ko nepavyko padaryti nei Gokui, nei Pikolui. Po Goko mirties, Pikolas paj?m?s Gohan? paliko j? dikyn?je i?mokti i?gyventi ir treniruotis, kai Pikolas tapo Gohano mokytoju, jis prad?jo j? gerbti ir idealizuoti. Kai Gohano Sajano galios susimai?o su ?mogi?kom emocijom, jis ?gaun? labai daug gali?. Tai jam pad?jo Celo sagoje, kai Gohanas ?nir?o jis tapo antrojo lygio Super Sajanu, iki tol tai dar nebuvo niekam pavyk?, ir su?alota ranka Gohanas smog? lemting? ?Kamehameha? bang? ir Celas buvo sunaikintas.
Gohanas yra vienintelis Sajanas kuriam pavyko pasiekti ?Mystic? lyg?. Tai galia kuri? jam suteik? Senasis Kajus, jis gal?jo i?laisvinti visas savo j?gas netap?s Super Sajanu.
V?liau Gohanas mokykloje sutiko Videl?, ji numan? jog jis yra didysis Sajamenas. Gohanas j? i?mok? skaidyti. DragonBall Z pabaigoje jie vienas kit? pamilo. Ir susilauk? dukters Pan.
Akira Torijama i?tikro nor?jo padaryti Gohan? pagrindiniu veik?ju, bet fanai ?ito nenor?jo, ir Torijama gr??o prie Goko.
Po Buu sagos, kaip ir nor?jo Gohano mama jis tapo mokslininku, ir met? kovas. GT dalyje jis dar yra vaizduojamas kartas nuo karto besikaunantis. Bet i? esm?s ? tai akinius d?vintis moksliukas.

?


Gotenas (Son Gotenas),
Antrasis Goko ir ?i??s s?nus, Gotenas labai pana?us ? savo t?v? tiek i?vaizd?, tiek charakteriu galima sakyti jie beveik identi?ki(kol Gotenas buvo ma?as jis buvo Goko kopija). Kai Gotenas gim? Gokas jau buvo mir?s, taigi Gotenas nebuvo mat?s savo t?vo iki 7-8 met?, kol Gokas negr??o ? ?em?je vykstanti turnyr?, tada buvo j? pirmasis susitikimas, ir buvo parodyta labai jaudinanti scena.
Gotenas Super Sajanu virto daug ank??iau negu Gohanas ar Gokas. Gotenas moka ?inomiausi? atak? ?Kamehameha? ir dar jis naudoja technik? kuri? vadina ?Totsugeki?. Goten? DragonBall Z dalyje matome nedaug, bet GT dalyje visados. Suaug?s Gotenas nebepana?us ? savo t?v?(pagal Amerikie?i? k?ryba) ir n?ra labai stiprus karys. Gotenas tur?jo keliauti kartu su Goku ir Tranksu ie?koti juodosios ?vaig?d?s drakono rutuli?, bet Pan nuspaud? ?paleidimo? mygtuk? ir jie i?skrido.
Kai Ma?ylis(Baby) atkeliavo ? ?em? vis? pirma u?vald? Goteno k?n?

?

?

Tranksas, Ved?ito ir Bulmos s?nus, Tranks? pirm? karta matome Kiborg? sagoje kai jis buvo k?dikis. Jis turi nery?kiai violetin?s spalvos plaukus, pana?iai kaip jo mama ir i?did? b?d?, kaip Ved?itas. Tai parodo jog jis tikrai Sajan? palikuonis. Tranksas turi ma?daug dvylik? met? jaunesn? seser? Bul?.
Trankso rol? labiau ?gaun? svarb? Buu sagoje, kai jam a?tuoneri ir jis begalo stiprus. Kartu su Ved?itu jis treniruodavosi gravitacijos kambaryje, vis? nuostabai tai padar? j? labai stipriu. Tranksas kaip ir savo t?vas visada ie?ko stipresni? var?ov?. DragonBall Z pabaigoje kai jam a?tuoniolika met?, jo asmenyb? tampa pana?i ? Trankso i? ateities (Future Trunks).

?


Fryzas,
Stipriausias karys visatoje(kol nesutiko Goko), Fryzas yra atsakingas u? Ved?itos planetos sunaikinim?, ir beveik vis? Sajan? ras?s sunaikinim?. Jis ir jo armija grobe planetas ir parduoda jas daugiausiai pasi?liusiam, arba tiesiog jas sunaikin?. Ved?itos planet? Fryzas sunaikino nebe prie?asties, Fryzas baiminosi Sajan? ir j? ras?s, tai buvo stipriausia ras? kuri? jis buvo sutik?s. Sajanai jau ir taip buvo stipr?s Fryzas bijojo d?lto kokie jie stipr?s dar gali tapti, taippat Fryzas gird?jo daug legend? apie Sajanus ir j? stiprius karius ? Legendinius Sajanus.
V?liau Fryzas su?inojo apie Drakono rutulius ir i?vyko ? Nameko planet? j? ie?koti. Ten sutiko Gok?, Gohan?, Pikol? ir Krilin?.
Fryzas turi kelet? form? taip jis riboj? gali?, jam prireik? galingiausios savo formos norint sunaikinti Sajanus(Gok?, Ved?it?). Po ilgos kovos Fryzas buvo nugal?tas Goko, nugal?tas, bet nenu?udytas. Jo t?vas ?Karalius? Koldas rado j? netoli mirties prie Nameko planetos ?liku?i??. Parsigabeno j? ? savo planet? ir i?gelb?jo j?, Fryzas tapo pusiau robotas. Po to jie nuvyko ? ?em?s planet? siekdami ker?to Sajanam. Ten jie sutiko Tranks? i? ateities, Fryzas buvo sukapotas Trankso kardo ir buvo sunaikintas, taippat Tranksas nu?ud? ir jo t?v?.

?

?

Cooler?is yra Freezo brolis. Jis kaip ir jo ?eima yra ?trauktas ? planet? prekybos organizacij?, nors jis ir nelabai bendrauja su savo ?eima. Jis taip pat turi savo kari? komand?. Cooler?is kontroliuoja ne ma?iau kaip 256 planetas. Kiek ?inoma, Cooler?io parankiniai pasteb?jo judant? laiv? ? ?em?, o tame laive buvo Gokas. Gokas dabar neb?t? gyvas, jeigu neb?t? Cooler?is leid?s Gokui nuskristi ? ?em?. Cooler?is pagalvojo, kad tai Freezo r?pestis, tod?l jis nesusprogdino erdv?laivio. Ir dar jis man?, kad tas vaikas yra tik k?dikis, tai jis ir negalvojo, kad tas k?dikis yra labai didel? gr?sm? jam ar jo ?eimai. Po to laiko pra?jo daug met? ir jis su?inojo, kad jo t?v? ir brol? nu?ud?, taigi u?sinor?jo atker?yti Gokui sunaikindamas ?em?. Atvyk?s, jam nepakako j?g? ?veikti Goko ir jis buvo nu?udytas. Po ka?kiek laiko jis v?l pasirod?, tik jis ne vienas, su juo buvo daug klon? robot?. Bet vistiek, eilin? kart? jam nepavyko nu?udyti Goko ir jo draug?.

?


B? (siaub?nas B?, Blogasis B?, ?Majin Buu?, Super B?, ?Kid Buu?),
B? buvo sukurtas blogojo burtininko Bibid?io, labai seniai. Stiprus kovotojas kuris sunaikino daug planet? savo praeityje, B? k?nas yra i? ?gumos? tai jam suteikia prana?um? kovos metu. Pirm? kart? B? pamatomas DragonBall Z dalyje, kai Bibid?io s?nus Babidis prik?l? j?, jog sunaikint? ?em?. Kaip ir daugelis ?blog? vyruk?? B? turi kelet? form?. Prad?ioje jis rodomas kaip storas ?vaikas? neskiriantis blogio nuo g?rio, kai B? susipa?ino su ??tonu jis atsisak? b?ti blogas ir skriausti ?mones. D?l ?io B? apsisprendimo i? jo ?atsirado? du asmenys: blogasis ir gerasis B?. Blogajam B? i?siurbus ger?j? atsiranda ?Super? B?. V?liau besiklostant ?vykiams ?Vegetto? ?sibroves ? jo vid?, i?laisvina ger?j? B? ir kitus jo absorbuotus ?mones. Taip atsirado ?Kid? B?. Kid B? sunaikino Gokas, lik?s gerasis B? rodomas iki pat DBZ pabaigos, jis tampa geriausiu draugu su ponu ??tonu, B? jam pad?davo laim?ti kovos men? turnyrus.

?


Selas,
Pats pavojingiausias ir galingiausias Daktaro Giro k?rinys, Selas buvo sukurtas jo laboratorijoje kaip genetis eksperimentas. Selas sukurtas naikinti(kaip ir kiti blogi vyrukai), jis turi skorpiono formos uodeg? kuri? naudoj? siurbti prie?inink? energij?, taip pat jis j? naudojo ir absorbuojant kitus kiborgus(C17, C18)kurie nu?ud? Dr. Gira. Selo DNR sudaryta i? stipriausi? galaktikos kari? ?skaitant Gok?, Ved?it?, Pikol?. D?l jo DNR jis moka j? atakas, jis gali jas kombinuoti taip darytas save labai stipriu var?ovu. Bet bene geriausia jo savyb? yra ta, jog jis gali save atkurti i? ma?iausios l?stel?s. Tai parodoma DBZ, kai Selo k?nas sunaikinamas, bet lieka jo ?irdis. I? jos Selas atkuria save ir atsiranda i? niekur, v?l keldamas r?pes?ius. Vienintel? Selo silpna vieta yra tai, jog jo galios(KI) yra ribotos. Selas turi tris formas visas jas matome DBZ dalyje. Tre?i?j? form? Selas pasiek? tik apsorbav?s abu kiborgus(C17, C18). Selas gali ir buvo suk?r?s ma?esnius save(Cell Jr.) kurie kov?si su Gohano draugais, kad j? ?siutint?. Gal? gale Selas mir? nuo Gohano vienos rankos ?Kamehameha? bangos, su ?iek tiek Ved?ito pagalbos.

?


16-asis kiborgas, (Angli?kai: C-16, Android 16)
Tai 16-as daktaro Giro k?rinys, kuris buvo skirtas Goko nu?udymui ?vykdyti. Girui neteko prikelti ?io kyborgo, nes 17-asis ir 18-oji sunaikino j?. 17-asis i? kapsul?s prik?l? 16-?j?. ?is kiborgas niekad neu?mu?t? nekalto triu?iuko, ar kokio nors gyvun?lio, jis begalo juos myl?jo. J? sunaikino Selas, ir tuom pad?jo Gohanui ?nir?ti ir virsti Antrojo lygio super sajanu.

?

?


17-asis kiborgas, (Angli?kai: C-17, Android 17)

Tai 17-as daktaro Giro K?rinys. Nors jis ir atrodo lyg paprastas vaikinas su ilgais juodais plaukais, bet jis yra labai ?iaurus. ?ud? visk? kas tik pasitaik? po akimis buvo. Kai susitiko su Z kovotojais jie tiesiog juos sutriu?kino su C-18 nutar? jiems leisti sustipr?ti. Bet juos ?siurb? Selas. Kai nugal?jo Gohanas Sel?, jis patrauk? ? kalnus taikiam gyvenimui su ?mon?mis. Per Dragonball GT serijas susivienijo du daktarai Giras ir Mju. Giras pragare suk?r? tok? pat kaip C-17 kiborg?, juos suvienijo ir jie abu kiborgai tapo Super 17. Ta?iau j? ?eip ne taip nugal?jo Son Gokas.

?18-oji kiborg?, (Angli?kai: C-18, Android ? 18)

18-asis Daktaro Giro k?rinys skirtas Goko nu?udymui ?vykdyti. Ji su 17-uoju kiborgu nu?ud? daktar? Gir? ir sunaikino valdymo pultus, su kuriais gal?jo sunaikinti kiborgus. Ji kaip ir 17-asis buvo ?siurbti Selo. Kovos metu kai Gohanas su Selu kov?si jie buvo i?laisvinti. Drakono rutuli? pagalba Krilinas papra??, kad ji v?l tapt? ?mogumi. Po to Krilinas su 18-?ja kiborge susituok? ir susilauk? dukrel?s Maronos.

?19-asis kiborgas, (Angli?kai: C-19, Android ? 19)
Buvo i?prana?auta, kad du kiborgai atsiras ?em?je ir ?udys visk? kas gyva. Tie du kiborgai buvo C-19 ir C-20 (Tai daktaras Giras, jis save pasivert? kiborgu). J? pirmoji auka buvo Jam?is. Negailestingai nu?udytas Giro. 19-?sis tur?jo ?pating? savyb?, siurbti ?moni? energij?, ir savo deln? kuriuose buvo po raudin? burbuliuk?. 19-?j? kiborga nugal?jo Ved?itas virtes super sajanu.

?Bardokas, (Angli?kai: Bardock)

Pirm? kart? Bardok? sutikome filme ,,Bardock ? the father of Goku??. Jis yra Son Goko t?vas. Bardokas yra rinktinis sajan? karys,d?l jo galios, ry?to ir dr?sos. Bardoko misijos buvo u?grobti arba naikinti kitas planetas virtusiu be?d?ione. Jis vienas nevykd? u?duo?i?, kas ?vykdydavosu savo ?gula: Toras, Borgosas, Fa?a, ?uge?as. Juos sumu?? Fryzo parankiniai. Laimei Bardokas sp?jo atvykti kai Toras dar buvo gyvas, Jis pasak?, kad Fryzas ?ada sunaikinti Ved?itos planet?. Bardokas band? kitus sajanus ?kalb?ti stoti prie? Fryz?, bet jo nesiklaus?. Nors kiti sajanai tik pasijuok? i? jo, bet jis visvien stojo akis ? ak? prie? Fryz?. Bet deja, Fryzas vienu sm?giu sunaikino Bardok? su visa Ved?itos planeta.Karalius Ved?itas (Angli?kai: King Vegeta)

Karalius Ved?itas buvo vis? Sajan? karalius bei princo Ved?ito bei Tarblo t?vas. Buvo didis kar?ygys, b?tent jo d?ka buvo laim?tas Sajan?-Tsufur? karas. Jo garbei Sajanai pavadino planet? jo vardu. V?liau j? nu?udo Fryzas, kai ?is band? jam prie?inti su?inoj?s, kad Fryzas nori sunaikinti Sajan? planet?.

?Paragus,

Yra sajanas ir Broly t?vas. Jis pirm? kart? pasirodo filme Dragon Ball Z: Broly - The Legendary Super Saiyan. Prie? Ved?ito planetos sunaikinim?, Paragusas buvo auk?to ranko sajan? karys, labai i?tikimas Karaliui Ved?itui. V?liau mir?s nuo savo s?naus Broly rankos, d?l to, kad jis virto Legendiniu Super Sajanu ir tapo nebekontroliuojamas.Broly,

Yra sajanas kuris pasirodo pirm? kart? filme Dragon Ball Z: The Legendary Super Saiyan. Ir yra paskutinis mums ?inomas Legendinis Super Sajanas kuris pasirodo kart? ? t?kstantis met?. Jis yra Paraguso s?nus. Broly gim? tapa?i? dien? kaip ir m?s? pagrindinis herojus Songokas. Vos tik gim?s jo galia siek? 10,000 t?kstan?i?. Kai gim?, buvo ramus, tylus k?dikis. o ?alia kaip tik gul?jo Gokas kuris verk? be perstojo ir yra kaltas, kad Broly gim? tikru psychu. V?liau yra nukaunamas Goko bei jo draug?.


Dablas, (Angli?kai: Dabura)
Po?eminio pasaulio valdovas. Mes j? mat?me kai buvo u?burtas Babid?io klastingojo burtininko. Dablas turi savo ?pating? atak? kurios neturi niekas. Jis gali prie?inink? paversti akmenim, tiesiog apspiov?s j?. Suakmen?je buvo tik Pikolas ir Krilinas, b?t? buv?s ir Gohanas bet laim?j u?ti?ko spjuvis ant pir?tin?s ir Gohanas sp?jo j? nusiimti. Kerai i?sisklaid? kai Dablas buvo nu?udytas. Jo mirties prie?astys: B? pavert? j? ?okoladu ir suvalg?. Mirusi?j? pasaulyje jis pasikeit?, tapo geras ir gyveno rojuje, nes Jemeras man?, kad pragaras b?t? jam suteik?s j?g? visus nugal?ti.

?Babidis, (Angli?kai: Babidi)

Klastingojo burtininko Bibid?io s?nus. Babidis taip pat yra burtininkas. Jis siekia atker?yti u? savo t?v?. Jo t?vas suk?r? siaub?n? B? su kuriuo band? u?valdyti visat?, bet B? jam nepakluso ir B? teko u?daryti ? rutul?, tik i?tarus burta?od? rutulys atsidaro ir i?eina siaub?nas. Vien? dien? Babidis atkeliavo ? ?em?, kad gal?t? prikelti B?, bet jam reik?jo kovotoj? energijos, kad sustiprint? B?. Babidis turi ypating? geb?jim?, u?valdyti ?moni? ?irdis kuriose yra blogio. Jis u?valdo Dabl?, Jam?, Spopobi??, bei Ved?it?. Pasinaudodamas Ved?ito energija Babidis prikelia B?. Babid? nu?ud? B?.

?Videl?, (Angli?kai: Videl)

Videl? yra pasaulio ?empiono pono ??tono dukt?. Ji kaip ir ??tonas treniruojasi sporto sal?se. Nors ir ??tonas yra pasaulio ?empionas, bet j?ga j? smarkiai lenkia Videl?. Ji pasaulio kov? men? ?empionate vaik? lygoje buvo laim?jusi pirm?j? viet?. Videl? padeda policininkams stabdyti nusikalstamum?. Jai vienu metu pad?davo Didysis Sajamenas, bet jai nebuvo sunku nustatyti, kas gi tas Sajamenas yra. Videl? ir tuom naudojosi, kad j? i?mokint? skraidyti. Po B? sunaikinimo Videl? susituok? su Gohanu, susilauk? dukrel?s Pan, ir toliau stabdo nusikalstamum? ??tono mieste.

?Ponas ??tonas, (Angli?kai: Mr. Satan)
Ponas ??tonas pasaulio kovos men? ?empionas. Pirm? kart? ??ton? sutikome Selo sagoje, kuris band? nugal?ti Sel?. Bet Selas vienu sm?giu parblo?k? ??ton?. Jis yra galingesnis u? paprast? ?mog?, bet yra labai pasip?t?s, nes man?, kad jis pasaulyje yra pats galingiausias. Po blogojo B? nugal?jimo, gerasis B? stojo ? g?rio pus? ir apsigyveno ??tono namuose.

?Tarblas, (Angli?kai: Tarble)
Tarblas ? jaunesnysis Ved?ito brolis. Pirm? kart? mes j? pamat?me filme-speciale: ,,Yo! Goku and his friends return?? - ,,Sugr??ta Son Gokas ir draugai??.J? Karalius Ved?itas i?siunt? ? tolim?j? ?vaig?d?, nes jis nesugeb?jo kautis. Ta?iau t? planet? u?puol? du gali?nai Aba ir Kada. Vienas Tarblas negal?jo apsiginti ir papra?? Ved?ito ir Goko pagalbos. Gotenas ir Tranksas su kit? pagalba nugal?jo prie?us ir Tarblas su keist?j? savo ?mona gal?jo ramiai gr??ti ? Juodosios ?vaig?d?s planet?.

?Pan, (Angli?kas vertimas toks pat)
Pan yra Gohano ir Videl?s dukra, ??tono, Goko ir ?i??s an?k?. Kaip ir jos seneliai, ji domisi kov? menais ir tuom gal?jome ?sitikinti pamat? kov? men? pasaulio ?empionate. Pan yra i?tro?kusi nuotyki?, pamat?me jau ir Dragonball GT serijose kai ji su seneliu Son Goku ir Tranksu keliauja po visat? ie?kodama drakono rutuli?. Be keliaudama sutiko robotuk? vardu Giru, jis suvalgo drakono radar? ir jis pats tampa radaru. Ji kuo toliau tuo labiau stipr?ja, bet meil? Gokui visad i?liko ir i?liks tokia pat. Po daugelio met? ji tampa Goko jaunesniojo mo?iut?. Ir be?i?r?dama kaip kaunasi Gokas, ji visad prisimena savo senel? Son Gok?.Bulla arba Bra (Angli?kai taip pat)
Bulla arba kaip kas kitas j? vadina Bra, yra Ved?ito ir Bulmos dukra, jaunesn? Trankso sesuo. Nors jinai ir Ved?ito dukra, bet i?vaizdos pana?um? su Ved?ito visai neturi, bet u?tat turi daug charakterio pana?um?. Bulla gim? keliais metais prab?gus nuo Vaikelio Buu nugal?jimo.

?


Zarbonas, (Angli?kai: Zarbon)
Vienas i? patikimiausi? Fryzo parankini?. Jis su kit? Fryzo parankiniu Dodoriu, atkeliauja ? Nameko planet? ie?koti stebukling? Drakono rutuli?. Ten akis ? ak? susitiko su Ved?itu. Ved?itas vos nemir?ta, nes Zarbonas turi sugab?jim? virsti ? ?lyk?t?, bet labai galing? padar?. ?inote, kad kuo daugiau su?eistas b?na grynakraujis sajanas b?na, tuo labiau i?augsta jo galios. Ved?itas po kito susitikimo, nukauna Zarbon?.

?

?Dodoris, (Angli?kai: Dodoria)
Kaip ir Zarbonas, Dodoris yra Fryzo parankinis kuris taip pat skrido ? Nameko planet? ie?koti rutuli?. Dodoris yra nu?ud?s Bardoko ?gulos narius, ta?iau Bardoko jis nenu?ud?, nes po jo didelios bangos Bardokas buvo dar gyvas. Dodor? nu?ud? Ved?itas, jis tikrai neb?t? nugal?j?s Dodorio, jei ne Zarbono mirtini sm?giai. Vis gi sajanas ?gauna daugiau gali? po mirtin? sm?gi?.

??bas, (Angli?kai: Uub)
?bas, blogojo B? atgim?lis. Prie? sunaikindamas B? Gokas papra?? Dievo drakono, kad i? B? atgimt? stiprus, ?aunus vyrukas. Dragonball Z pabaigoje Gokas su ?bu i?keliavo pas diev? Dend? treniruotis de?imt met?. ?bas labai sustipr?jo. Dragonball GT Vaikelio sagoje kai Gokas treniravosi kaj? pasaulyje, B? su ?bu susijung?. ?bo kovin? galia ?oktel?jo kelet? kart?. Ta?iau jis buvo vistiek silpnas, kad nugal?t? Vaikel?.

?

Bills

Bilsas (Angli?kai: Beerus)

Bilsas (Beerus), kitaip ?inomas kaip naikinimo Dievas. Stebinantis savo galia, bei yra did?iulis kar?tako?is, kuris savo i?vaizda primena katin?. Visatos Dievas, i?laiko pusiausvyr? naikindamas planetas. Pirm? kart? mes j? i?vydome filme "Dragon Ball Z: Battle of Gods". Prabud?s i? ilgo miego, kuris truko netgi trysde?imt devynis metus su?ino, jog Fryzas buvo nu?udytas sajano, mums visiems ?inomo, Goko. Bilsas susidom?jo sajanu ir nor?jo i?bandyti jo j?gas. Gokas pateisino jo l?kes?ius. D?ka Bilso, Gokas pasiek? nauj? transformacij? - Super Sajan? Dievas (Super Saiyan God). Su laiku bus papildyta.

Whis

Visas (Angli?kai: Whis)

Visas (Whis), kitaip ?inomas kaip naikinimo Dievo mokytojas, patarnautojas. Net savo j?ga pralenkia pat? naikinimo Diev? - Bils?. Pirm? kart? ?? veik?j? i?vydome filme Dragon Ball Z "Battle of Gods", "Resurrection F" bei pasirodo naujose Dragon Ball Super serijose. ?is veik?jas yra rami, ir taiki asmenyb?, bet per daug i?sibla?k?s. Jis pasi?ymi mandagu bei beproti?kai m?gsta maist?.

?

Whis

Sorbetas (Angli?kai: Sorbet)

?is antraeilis antoganistas pasirodo naujausiame filme Dragon Ball Z: Resurrection F. Kol Fryzas "ils?josi" pragare, Sorbetas vald? jo armij?. Sorbetas su savo parankiniais pasiilg? savo tikrojo valdovo Fryzo, ?inodami, kad ?em?s planetoje randasi Drakono Rutuliai, sugalvoja rutuli? pagalba prikelti savo valdov? Fryz?. Atvyk? ? ?em?s planet? jie su tinka Pilaf? ir jo ??tv?, su kuri? pagalba suranda visus Drakono Rutulius prikelia Fryz? mechani?koje formoje, supjaustytais ? skutelius.

?

Whis

Tagoma (Angli?kai taip pat)

Kaip ir Sorbetas yra antraeilis antoganistas kuris taip pat pasirodo naujausiame filme. Yra elitinis karys, Sorbeto parankinis. Tagoma v?liau yra nu?udomas nuo pa?ios Fryzo rankos nes pasak? jam pamir?ti apie Sajan? ker?t? taip sunervin?s Fryz?.

?

Whis

?isamis (Angli?kai: Shisami)

Kaip ir jo kolega, Tagoma. ?isamis yra elitinis karys, taipogi Sorbeto parankinis. ?isamis yra stipriausias karys Fryzo armijoje nors v?liau lengvai nukaunamas Gohano. Savo i?vaizda labai pana??s ? velni? su koviniais ?arvais.

Versta i?: www.myfavoritegames.com
Vert?jas: Ronnie
Pildymas: Kakarotossj, Welnes, Century
Redagavimas: Vegetto, Century

Komentarai

#1
Nėra avatara
1470268
· 2010-10-11 16:44:38
tie amerikieciai tai kvailiai kaskaip kvailai parode gotensa visai kitaip kaip jis atrodo vaikystej o galejo kaip songoka parodyt;)

#2
Nėra avatara
1470320
· 2010-10-13 19:22:21
turbut gerokai paplu??jai:nice:

#3
Nėra avatara
1470137
· 2010-10-19 19:31:09
Visas straipsnis geras, bet ne?si?eiskit man Ved?ito paveiksl?lis yra nekoks :D

#4
Nėra avatara
356
· 2010-10-19 20:41:39
Kaip vieno zmogaus darbas tai galiu pasakyt,kad as apsikakociau bedarydamas.
Man labiau patinka skaityt platu platu vieno personazo straipsni,bet tikrai saunuolis esi nepatingejai padirbet.
Man asmeniskai truko tik japonisku pavadinimu ir alternatyviu vardu kai kurims herojams.
Bet seip geras introductionas naujiems dbz fanams
4,5/5

#5
Nėra avatara
1470356
· 2010-11-01 12:30:30
Manau, jog ?d?ta daug darbo ir pastang? (jei ne copy, kuo labai abejoju). Na, ir man patiko, ?domu skaityt. Bet ties? sakant, kalbant apie biografijas a? ?sivaizdavau, kad apie kiekvien? veik?j? ten i?samiai ne?inia kiek prira?yta. Ta?iau, pats esu dar?s ka?k? pana?aus ir peikt negaliu, tik pagirt :)

#6
Nėra avatara
1470359
· 2010-11-01 20:03:08
man ir idomu buvo, saunu kai kazkas netindi rasyt :nice:

#7
Nėra avatara
172
· 2010-11-04 19:01:20
idomu labai

#8
Nėra avatara
1470383
· 2010-11-05 15:16:57
gerai parase (mldc) ;)

#9
Nėra avatara
1470385
· 2010-11-09 16:23:20
man gotenas ir krilinas labiausiai patinka

#10
Nėra avatara
1470372
· 2010-11-13 20:52:37
aciu kad idejot ^^

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, norėdami parašyti komentarą.

Ivertinimas

Dabartinis: 4.3/5 (85.95%) (37 balsu)
Forumo temų debesis
Rokas ssj, padekit, M?gstamiausia pora, Ma vs ??? (AMV kova), Koks namekas jums labiausiai patinka, Naujas headeris, LNX k?ryba., NBA 2013 ?AMPS, Left 4 dead2, Naujas headeris, M?gstamiausias filmas, Hobis., Padekit, Yu-Gi-Oh turnyras. Pirmas roundas, Kid Buu regeneracija
Rekomenduok mus google'i
Paie?ka

 
Šaukykla
Kad rašytum, turi prisijungti..

1472604
11.06.22 10:33
7100

1473032
11.06.22 09:43
kadangi bankas leido ikeisti keleta NT, tai 7000

201
10.06.22 15:16
5501

68
10.06.22 14:33
5500

201
10.06.22 12:26
4001

Narių Apklausa
Kaip ?vertintum?te Ved?ito elges? Dragon Ball Super serijose?

Ved?itas yra toks, koks ir tur?t? b?ti po Buu sagos

Viskas taip, kaip turi b?ti, ta?iau kai kurios vietos kelia lengv? nuostab

Elgesys jam b?dingas, ta?iau Ved?itas pa?iepiamas per da?nai ir neskoningai

Ved?itas visai nepana?us ? save ir taip nesielgt? net pra?jus daugeliui met?

Kad galėtum balsuoti, turi prisijungti.

Rezultatas
Komentarai : 8
Archyvas