Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 44
Vardas: Slaptazodis:  Registracija  |  Pamirsai Slaptazodi?
Diskusijų forumas: Mano pirmas prisvil?s blynas :D - Dragon Ball fan? puslapis - dragonball7.lt

Peržiūrėti temą

 Spausdinti temą
Mano pirmas prisvil?s blynas :D
#1 Spausdinti pranešimus
parašyta 2011-08-24 16:37:46
Vartotojo avataras

?emietis


Pranešimai: 150
Įstojo: 07.07.11

Kadangi jau visi taip jau prad?jo kurti i?galvotas istorijas ?kas vyko po to...?, tai nusprend?iau ir a? neatsilikti ir pabandyti vien? toki? sukurpti.
?ios istorijos veiksmas vyksta po Buu sagos, tiksliau tariant po DBZ, nes GT a? asmeni?kai nepripa??stu. Taigi, ?keliu pirm? skyri?. Jei patiks, tai gal ir antr? ateityje ?d?siu.

1skyrius(Sarlinas)
Tai buvo viena i? t? dien?, kai man nor?josi i?sitiesti ant lovos ir gurk?nojant kar?t? kav? ?i?r?ti, kaip d?ksta kaimyn?s Dil?s an?kai, niokodami dar vien? pelargonij? lysv?. Nors trumpam pamir?ti jog mano gyvenimo tikslas yra keliems sajans nusukti sprandus. Deja...?iems norams nebuvo lemta i?sipildyti...Ir ne tod?l, kad to neb??iau gal?j?s ?gyvendinti. Atvirk??iai, a? niekam nepriklausiau ir nedirbau. Kad ir dabar gal?jau visk? mesti ir nieko nelauk?s nukurniuoti namo, pamir?damas savo ??adus ir tikslus. Bet to tiesiog negal?jau padaryti, nes neleido s??in?. Ir ne tik ji, bet ir noras atker?yti...U? senel?, kurio gyvenime net nebuvau mat?s, kurio apskritai net vardo ne?inau ir gal niekada nesu?inosiu. Tuo labiau, kad apie jo egzistavim? nuo man?s band? sl?pti visi. Tiek motina, tiek t?vas, tiek kiti. Band?...ir jiems i? pat prad?i? sek?si gerai...Bet, matyt, pats likimas nenor?jo, jog tiesa b?t? pasl?pta, nes kai man su?jo 4veri prad?jau dom?tis mokslu. Prisimenu, kaip ?miau vien? knyg? po kitos, kaip ?sid?m?davau kiekvien? sakin?, ?od?. O patikusias mintis prad?jau u?ra?in?ti ? stor? s?siuvin?. Ir koki? tik knyg? neskai?iau:enciklopedijos, chemija, mokslas ir technologijos...Viskas man buvo ?domu ir negana to man u?tekdavo tik vieno karto pasiskaityti, kad atsimin?iau kiekvien? smulkemn?.
Kai sukako 6e?eri, i? gara?e esan?i? reikmen? sukonstravau pirm?j? savo i?radim?-skraidant? valdom?j? l?ktuv?l?. Ak, kaip a? d?iaugiausi tuo ma?u i?radimu, kaip a? paikai ?sivaizdavau, kaip t?vas ?okin?s i? laim?s. Kaip jis pa?ers man kompliment? ir pasakys, koks a? ?aunuolis. Bet kai parod?iau l?ktuv?l?, net nesp?jau susiprasti, kai pajutau jog mano ?and? papuo?? melsva m?lyn?. Prisimenu, kaip piktos t?vo akys smelk?si ? mane ir kaip pilni i?g?s?io ir baim?s ?od?iai rai?yt? rai?? dar mano jaun?, nesubrendusi? siel?. Prisimenu, kaip verkiau ir raudojau, susigrieb?s u? i?tinusio ?ando. Nesuprantantis, kod?l t?velis toks piktas ir i?sigand?s. Tada pa?ad?jau t?vui, jog daugiau tuo niekada neu?siimsiu ir kad nieko nesakysiu mamai. K? padarysi, tada buvau ma?as,tada nieko ne?inojau.
Po to ?vykio patapau atsargesnis. ?inoma, kaip t?vui ?ad?jau, nieko mamai nesakiau, bet mokslo atsisakyti nepaj?giau. Prad?jau slapukauti- kai tik t?vai u?migdavo, nuslinkdavau ? savo slapt? vietel? ir ten eksperimentuodavau, kurdavau ?vairiausius daig?iukus: kompiuterius, ?aislus su valdymo sistema, su kompiuteriu programuodavau, taisydavau programas. Tai kas buvo tiesiog ne?manoma ne tik mano am?iaus vaikui, bet ir suaug?liui, man buvo it ?aidimas. It laisvalaikio praleidimas.
Taip gyvenau slapukuodamas iki 8neri? met?. Kol vien? dien? t?vai papuol? ? autoavarij?. T?vas ?uvo i?kart, o mama, besikankindama nuo skausm? po keli? dien? ligonin?je mir?. Tada mano gyvenimas apsivert? auk?tyn kojom. Buvau pasmerktas gyventi vaik? globnamyje. Kadangi, t?vas jau buvo mir?s ir man niekas daugiau nevert? tai sl?pti, ten atskleid?iau visus savo gabumus. Bet lupti tenai negavau, atvirk??iai visi gyr?, net patapau tikru pagalbininku. Sugesdavo kokia nors skalbimo ma?ina ar kitas rakandas, i?kart nueidavau ir pataisydavau.
B?go laikas, a? u?augau. Kai sukako 18ka i??jau i? globnamio. Susiradau darb?-patapau pagalbininku vienoje i? laboratorij?. Gal taip ir b??iau gyven?s toliau. Tik vien? dien? ? mano namus atsibeld? tokia sena moteri?k?l?, prisista?iusi mano mo?iute. I? pat prad?i? pamaniau, kad ji pakvakusi ir tiesiog pataik? ne ? tuos namus. Bet kai prad?jo visk? pasakoti, i?kart supratau, kad tai tikrai mano mo?iut?. Nes ji be jokio vargo papasakojo apie mano t?v? ir motin?. Bet kai ji jau ruo??si man papasakoti vis? ties?, tai k? visi sl?p? vis? gyvenim? nuo man?s, ta ?m? ir krito negyva tiesiai man po kojom. Kai atva?iavo greitoji, man pasak? jog ji numir? nuo insulto.
Dar ilgai ?vykis su bobule trukd? man nurimti. Taip ir gyvenau kiekviena diena, kankinamas ne?inios. Ir klausdamas save. Ir vis d?l to, k? ji man nor?jo pasakyti?Kod?l ji tur?jo numirti, kaip tik t? minut??A tikrai mano gimin?je yra kokia nors paslaptis? Taip ir kankino mane tie klausimai, vis nepaleisdami mano i?vargusio proto i? savo gniau?t?. Ir vien? dien?, smalsumas mane ?veik?-pasiry?au su?inoti ties?. Kiekvien? laisv? sekund?, kol nedirbdavau, miegodavau ar valgydavau, skirdavau savo gimin?s paslap?iai ?minti. Pasinaudodamas savo geb?jimais, ?iniomis ir paaukotu laiku, prad?jau kruopelyt? po kruopelyt?s ties? kelti ? dienos ?vies?. O kai visk? sud?liojau ? savas vietas, tikrov? mane ?okiravo.
Nenuostabu, kod?l t?vas nuo man?s, tai sl?p?. Pasirodo, jog mano senelis buvo kadaise raudonojo kaspino armijos mokslininkas, kurio paskirtis buvo sunaikinti sajanus. Kad juos sunaikint? jis buvo suk?r?s net kelis antroidus, nuo kuri? pats ir gavo gal?. Mano ?iniomis, i? vis? jo sukurt? android? i?gyveno tik k-17 ir k-18. Vienas i? j? k-18, ka?kaip susigyveno su sajanais. O k-17 likimo man taip ir nepavyko su?inoti. Bet tuo viskas nesibaig?. Did?iausias mano atradimas buvo tada, kai sugeb?jau aptikti savo senelio buvusi? labaratorij?. Tiksliau, kas buvo lik? i? laboratorijos, nes ten buvau rad?s tik kr?va uolien?. Mano sp?jimu, tai buvo sajan? darbas. Bet nuimdamas vien? kit? akmen? ir geriau pasikanaisioj?s sugeb?jau aptikti vieno mano senelio sukurto padaro br??inius. Padaro vardu Selas. Tada su?inojau, jog Sel? ?veik? ka?koks vyrukas, vardu ??tonas. Bet pamatav?s jo galias ir sugeb?jimus, supratau jog tai apsi?auk?lis. Ir tai yra ne ko kito, o sajan? darbas.
B?go metai... Po ilgo tri?so ir darbo ?iaip ne taip man pavyko atkurti buvusi? labaratorij?. Ir sukurti vienus kitus klonavimo ?renginius. Tada a? tvirtai ir pasiry?au pabaigti savo senelio misij?-sunaikinti sajanus ir visus j? palikuonis. Pasiry?au sukurti klonus, kurie b?t? stipresni tiek u? Sel? tiek ir u? sajanus. Vienintelio dalyko, kad tai man pavykt?, truko tik vieno-sajan? DNR.
Ir ?tai kod?l a? nesim?gauju gyvenimu. Ir ?tai kod?l a? nemetu visko ? ?al?. Ir ?tai kod?l a? dabar stoviu prisispaud?s prie med?io, ?alia kapsuli? korporacijos. Ir vis laukdamas kada pasirodys, vienas i? sajan?- Ved?itas.

Na laukiu j?s? nuomon?s. Toks lievokas gavosi, bet gal patiks. :) o ir jei norite antro skyriaus-prane?kit, nes tada gal?siu ?inoti ar verta man ra?yti toliau. :)
Redagavo 2011-08-24 17:47:38
 
#2 Spausdinti pranešimus
parašyta 2011-08-24 17:38:15
Vartotojo avataras

Namekas


Pranešimai: 456
Įstojo: 12.02.11

Saky?iau toks neeilinis ff, nes pagrindiniai DB veik?jai lieka atrame plane kaip blogie?iai, o matyti blogie?iai kaip aukos, bet idomu d?l, kad tai n?ra eilin? istorija paie didvirius, beje kod?l Takumi(kadangi vardo nebuvo nurodyta tai sugalvojau koks tiktu pagal reik?mia xD) sieke Vegeta'o labiau negu Goku, juk Gero tikslas buvo Goku mirtis, bet taip tavo ff visai geras, o vieta su ta mo?iute buvo tokai gan "WTF? lol xD" , beje prad?ia keistoka buvo. Ra?yk toliau, nes tau neblogai sekas.
Redagavo 2011-08-24 17:38:43
img825.imageshack.us/img825/497/raichuq.png
 
#3 Spausdinti pranešimus
parašyta 2011-08-24 17:45:14
Vartotojo avataras

?emietis


Pranešimai: 150
Įstojo: 07.07.11

Valio, ka?kas pakomentavo. Pagaliau :)

Na, Poizun, jo vard? para?iau prie skyrio, tai Sarlinas. O jis trok?ta tiek Ved?ito, tiek Goko mirties ir apskritai vis? sajan? palikuoni? ??ties. Kod?l jis pirma eina prie Ved?ito? nes tuo momentu Gokas yra i?kelev?s ? Dievo ?ventykl? mokyti Majin Buu persik?n?lio kovos men?. D?l to Sarlinas nenori gai?ti laiko ir prad?ti nuo to kas yra ar?iausia. Tuo labiau, kad jis ne?ino,kur ta Dievo ?ventykla :D.
 
#4 Spausdinti pranešimus
parašyta 2011-08-24 17:46:38
Vartotojo avataras

Namekas


Pranešimai: 407
Įstojo: 28.10.10

Neblogai neblogai tik per ilgai apie save pasakojai bet seip viskas laai patiko tokia knyga perskaityciau nors ju ir neskaitau :D


Kuri vakar? a? ir para?ysiu savo istorija turiu pora ideju jau
Redagavo 2011-08-24 17:47:52
 
#5 Spausdinti pranešimus
parašyta 2011-08-24 17:50:06
Vartotojo avataras

Namekas


Pranešimai: 456
Įstojo: 12.02.11

A? taip ir nesupratau k? tas Sarlinas rei?kia, gal?jai pamin?ti pa?io ff, kad tokie nesupratingi kaip a? suprastu xD
Na jokiuose tiksliuose ?altiniuose i?skyrus GT, vadiansi juokese nebuvo minima, kad Gokas treniruoja Uub? dievo ?ventykloje, beje ar tik nebus v?liau kokio patobulinto Cell'o? xD
img825.imageshack.us/img825/497/raichuq.png
 
#6 Spausdinti pranešimus
parašyta 2011-08-24 17:50:33
Vartotojo avataras

?emietis


Pranešimai: 150
Įstojo: 07.07.11

Daniko, a? ?ia ne apie save ra?au. A? persik?niju ? Sarlin?, ir paai?kinu per j? pat? jo situacij? ir prisiminimus. ?ia vadinamasis "a?" stilius.

Beje grei?iau ra?yk savo istorij?, lauksim :)

Na ?ito, Poizun, negaliu sakyti. jei skaitysi kitus skyrius su?inosi :D. O kit? syk? a? paai?kinsiu, kad nebesusimai?ytum?t :)
Redagavo 2011-08-24 17:52:14
 
#7 Spausdinti pranešimus
parašyta 2011-08-24 17:52:02
Vartotojo avataras

Namekas


Pranešimai: 407
Įstojo: 28.10.10

Tai a? supratau tik nei?masciau kaip pasakyt kitaip
 
#8 Spausdinti pranešimus
parašyta 2011-08-24 17:53:12
Vartotojo avataras

?emietis


Pranešimai: 150
Įstojo: 07.07.11

Na tada viskas ai?ku. tikiuosi ne??eid?iau tav?s, Daniko? :O
 
#9 Spausdinti pranešimus
parašyta 2011-08-24 17:55:15
Vartotojo avataras

Namekas


Pranešimai: 407
Įstojo: 28.10.10

N?ra ko ?si?eit
 
#10 Spausdinti pranešimus
parašyta 2011-08-24 18:00:26
Vartotojo avataras

?emietis


Pranešimai: 150
Įstojo: 07.07.11

Na, SSJ4, kad man ?ia tobul?ti reikia, tai faktas. Bet pirmas skyrius da?niausiai ir b?na nuobodus, kitus pasistengsiu padaryti ?domesnius. o d?l laiko...tai net ne?inau, u??jo ?pas ir nusprend?iau pabandyti. Ka?kur prie ?ito skyriaus u?trukau pusantros valandos. o d?l istorijos...na net ne?inau, a? da?nai prisikuriu savo galvoje ?vairiausi? ?storij? su savo m?giamais veik?jais arba kai ?i?riu nuobod? film? pati prisikuri? veik?j? ir man taip ?domiau. man taip jau nuo vaikyst?s. :)

Daniko, na ir gerai, kad nesi toks ??eidus :D o d?l mano to skyrio...na tikrai per ilgai jis apie save pasakojo, bet gi reikia i? pat prad?i? visk? paai?kinti, kas kaip :)
Redagavo 2011-08-24 18:01:56
 
#11 Spausdinti pranešimus
parašyta 2011-08-24 19:26:28
Vartotojo avataras

Namekas


Pranešimai: 423
Įstojo: 20.02.10

Skanus blynas gavosi, skanus... Man patiko. jei gali para?yk antr? skyri?, nes man baisiai ?domu. A? manau, kad ir pats kursiu istorij
Mink?tas ?mogus daro tai, ko pra?omas.
Kietasprandis nedaro to, ko pra?omas.
Kvailas ?mogus daro tai, ko jo nepra?o.
Protingas ?mogus nedaro to, ko jo nepra?o.
ir tik i?mintingas ?mogus daro tai, k? reikia.
 
#12 Spausdinti pranešimus
parašyta 2011-08-24 19:52:29
Vartotojo avataras

Sajanas


Pranešimai: 1017
Įstojo: 23.11.10

pradzia sudomino lbai gerai kurk toliau :)
www.renders-graphiques.fr/image/upload/moyen/Sangoku_vegeta_goku_super_saiyen__guerrier_dragon_ball_.png
 
#13 Spausdinti pranešimus
parašyta 2011-08-24 20:15:31
Vartotojo avataras

?emietis


Pranešimai: 150
Įstojo: 07.07.11

Na, TDS, tai lauksim ir tavo istorijos. Labai d?iaugiuosi, kad patiko :)

LNX, labai, labai d?iaugiuosi. Kaip matau, antr? skyri? tikrai reik?s kurpti:)
Redagavo 2011-08-24 22:47:35
 
#14 Spausdinti pranešimus
parašyta 2011-08-25 10:29:29
Pradedantysis


Pranešimai: 33
Įstojo: 24.07.11

Nu nuobodi ta tavo istorija, mergaite, rasyt nemoki. jau geriau nesivargink ir to antro skyriaus net nekelk cia. :...:
A? esu JURGIS. Ir NIEKO d?l to negalit j?s padaryti. :vssj:
 
#15 Spausdinti pranešimus
parašyta 2011-08-25 10:33:27
Vartotojo avataras

?emietis


Pranešimai: 121
Įstojo: 16.02.11

Ra?yt nemoka ? Jurgi pirma pasi?iurek ? savo ?od?ius ra?ai net ne lietuvi?kom raid?m skirybos irgi nemoki tai kame esme :]?


O ?eip man istorija patiko ;]
Redagavo 2011-08-25 10:34:55
www.userbars.com/35217/635038/220-8932-ubda4534.gif
 
#16 Spausdinti pranešimus
parašyta 2011-08-25 13:46:36
Vartotojo avataras

?emietis


Pranešimai: 150
Įstojo: 07.07.11

Na, Jurgi, jei nepatinka, tai ir neskaityk.

D?aiugiuosi, guility, ?iandien vakare pabandysiu ?kelt antr? skyri?. Jei nei?eis, tai rytoj i? ryto ;)
 
#17 Spausdinti pranešimus
parašyta 2011-08-25 14:01:17
Vartotojo avataras

Namekas


Pranešimai: 423
Įstojo: 20.02.10

laukiam , laukiam mes 2 skyriaus laukiam:D
Mink?tas ?mogus daro tai, ko pra?omas.
Kietasprandis nedaro to, ko pra?omas.
Kvailas ?mogus daro tai, ko jo nepra?o.
Protingas ?mogus nedaro to, ko jo nepra?o.
ir tik i?mintingas ?mogus daro tai, k? reikia.
 
#18 Spausdinti pranešimus
parašyta 2011-08-25 14:02:49
Vartotojo avataras

?emietis


Pranešimai: 93
Įstojo: 13.04.11

Labai patiko :nice:Laukiu nesulaukiu antro skyriaus :)
 
#19 Spausdinti pranešimus
parašyta 2011-08-25 14:32:25
Vartotojo avataras

?emietis


Pranešimai: 67
Įstojo: 30.04.11

jurgis113 para??:
Nu nuobodi ta tavo istorija, mergaite, rasyt nemoki. jau geriau nesivargink ir to antro skyriaus net nekelk cia. :...:
Idomu,pats geriau sukurtum?
 
#20 Spausdinti pranešimus
parašyta 2011-08-25 17:26:23
Vartotojo avataras

?emietis


Pranešimai: 150
Įstojo: 07.07.11

Na jau para?iau antra skyri?. Tik k? tik ?d?jau :)
http://dragonball7.lt/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=1554&pid=25768#post_25768
Redagavo 2011-08-25 17:30:06
 
peršokti į forumą:
Rekomenduok mus google'i
Paie?ka

 
Šaukykla
Kad rašytum, turi prisijungti..

1473537
06.04.22 05:11
Bet virš tavo nuotraukos tai rašo tik 20 ;/

20
05.04.22 22:14
Nigeri, tau jau virš 30, nebėra net ir čia tų ikimokyklinio amžiaus jaunimo, gal jau tbh laikas nustot ir palikti tai :/

20
05.04.22 22:12
Sveiki, kas naujesnio?

1472456
24.01.22 09:24
Kas nepatinka

1473537
06.01.22 19:22
ooh.. nereikėjo man nieko rašyti :D

Narių Apklausa
Kaip ?vertintum?te Ved?ito elges? Dragon Ball Super serijose?

Ved?itas yra toks, koks ir tur?t? b?ti po Buu sagos

Viskas taip, kaip turi b?ti, ta?iau kai kurios vietos kelia lengv? nuostab

Elgesys jam b?dingas, ta?iau Ved?itas pa?iepiamas per da?nai ir neskoningai

Ved?itas visai nepana?us ? save ir taip nesielgt? net pra?jus daugeliui met?

Kad galėtum balsuoti, turi prisijungti.

Rezultatas
Komentarai : 8
Archyvas