Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 44
Vardas: Slaptazodis:  Registracija  |  Pamirsai Slaptazodi?
Diskusijų forumas: Goko kelion? namo - Dragon Ball fan? puslapis - dragonball7.lt

Peržiūrėti temą

 Spausdinti temą
Goko kelion? namo
Sonparinas
#1 Spausdinti pranešimus
parašyta 2015-10-21 08:32:25
Vartotojo avataras

Kaiokenas


Pranešimai: 526
Įstojo: 08.05.12

Ka?kada ruo?iaus istorij? konkursui. Suk?riau ne vien? j?, ta?iau tik vien? vie?inau, mano akimis ver?iausi?. Dabar prie? i?trindamas i? savo kompiuterio, pavie?insiu ir ?i?. :) Ai?ku bus klaid?, gal nieks neskaitys, (suprantama) bet gal nieko.

Gohano svajon? tapti mokslininku pavirto realybe, po sud?ting? studij? presti?i?kiausiame Vakar? miesto universitete, Gohanas gavo diplom? ir greitai surado sau tinkam? darb? Capsule corps organizacijoje. Ne d?l pa?in?i? su Bulma ir jos t?vais, o d?l savo i?skirtini? sugeb?jimu jaunuolis tapo pagrindiniu kompanijos i?rad?ju, sugeban?iu dirbti ?vairiose mechanikos mokslo srityse.
Vis tik neprab?gus nei metams nuo to ?vykio dauguma kovotoj? neapleido treniruo?i?: Gokas i?vyko treniruotis su valdovu Kajum, naujuoju erdvelaiviu Ved?itas su Tranksu pasin?r? ? galaktikos gelmes, Tienas su ?iautsu nusprend? prisijungti prie Dend?io, Pono Popo, Karino ir Jad?iro B?jaus, atlikti treniruotes kartu Dievo valdose ir taip pat pad?ti jiem visame kame. Jam?is atidar? savo "Vilko ilties" kovos men? mokykl? ir taip pats bei kitus treniruodamas tapo garsiu Vakar? miesto kovos men? treneriu skinan?iu laurus visoje ?alyje. Vienintelis Krilinas pasin?r? ? paprasto civilizuoto ?mogaus gyvenim? kartu su savo nuostabi?j? ?mona K-18.
?domi situacija susiklost? su Pikolu, po to kai Gokas paliko savo antr?j? vaik? Goten? kartu su mama, leisdamas jam mokytis, ka?kokiu b?du, Pikolui tai nedav? ramyb?s, karts nuo karto aplankydamas jaun?j? Goko "kopij?" - Goten?, jis greitai ?tikino berniuk? keliauti su juo treniruotis ir taip ma?ylis Gotenas grie?tai pareik?damas nor? sekti t?vo pavyzd?iu ?tikino motin?, kad ?i j? i?leist? treniruotis, o trenruotis Gotenas su Pikolu i?vyko ne betkur: ? po?emi? karalyst?, kur knib?d?jo kraugeri? demon?, kurie pri?i?r?jo ?iauriausi? visatos nusikalteli? sielas. Tai nebuvo pasivaik??iojimas po paprast? pragar?, tokiems kovotojams kaip Pikolas ir Gotenas ten patekti nebuvo sunku, patekti gal?jo kone bet kuris, tur?s pri?jim? ? planetos Dievo valdas, ta?iau i?eiti ne kiekvienas.
Pasaulis sukosi, neju?iomis prab?go 10 met?, Gokas tiesiog pamir?o apie savo ?eim? ir uoliai treniravosi. Ved?itas su Tranksu nuo ?em?s atitolo per daugybe ?viesme?i?, aplankydami ?variausias ?domias planetas, susirendami su ne?tik??iausiai prie?ais. Pikolas kartu su Gotenu, tikr?j? to ?od?io prasme, praeidami pragar? - j? u?vald? ir ?ved? tvark? toje vis? u?mir?toje skyl?je, ?iuo atveju verta pamin?ti, kad pragaras prie?ingai nei dangus, netur?jo joki? administracini? suskirstym?, joki? taisykli?, tai buvo tiesiog i?tverm?s principais besivadovaujan?i? savavali? demon? ir?tva ? kuri? nenor?jo ?engti nei vienas Dievas. 10 met?, ?iems kovotojams padar? mil?ini?k? ?tak?, visi savoti?kai pasikeit?, kovos, treniruot?s, naujos patirtys paveik? j? b?sen?, ta?iau ?irdyje visi i?liko tokie patys. Tik de?im?iai met? pra?jus, pirmasis ? ?em? aplankyti draug? nutar? gr??ti Gokas. Jam tai dideli? problem? nek?l?, nors buvo ir toli, gal?jo bene akimirksniu atsirasti ?em?s planetoje, ta?iau i? nuo?mi? treniruo?i? Diev? pasaulyje, gr???s ? valdovo Kajaus planet?, nusprend?, prisimenant senus laikus, praskrieti gyvat?s keliu, kuo ?manoma grei?iau. Toks pasiry?imas nebuvo daug sudetingesnis nei sugr??imas ? ?em? pasinaudojant greito persik?limo technika. 1000000 kilometr? ruo?? jis ?veik? per 9 minutes. Vis d?lto, kartu su valdovu Kajum jie ilgus metus buvo atitr?k? nuo ?em?s reikal?, o vos atvyk?s prie karaliaus Yemos stalo ir pasilabin?s, jis i?girdo keist? gand?. ?is Gokui pasak?, kad jau daugiau kaip dveji metai i? ?em?s neatvyksta jokios sielos, netgi negaunama joki? raport? i? ?ios planetos, o visi kas ? j? nuvykst? - nebegr??ta. Net Gokui tai pasirod? keista, ta?iau nuo ?i? kalb? jis buvo tik dar labiau sujaudintas gr??imu pas ?eim? ir nieko nelauk?s skuod? vart? link ? ?em?. J? mikliai skuod?aint? tolumon palyd?jo susir?pin?s Yemos ir aplinkini? administratori? veidai.
Atvyk?s ? savo planet? jis nu??iuvo, ka?kas tikrai buvo pakit?. Pra?j?s koridorium Dievo karalyst?je, jis pamat? Dend?, Pop? ir Tien?. Visi jie buvo pasikeit?, ne paprastai pasikeit?, Gokui nebuvo sunku pajusti j? emocin? b?sen? - visi jie buvo nepaprastai ?sitemp?, pakit? ne tiek fizi?kai, kiek psichologi?kai, j? akyse vyravo neviltis. Pirmasis Gok? pamat? Tienas. Jam u?teko ma?iau nei sekund?s i?vysti savo jaunyst?s draug? ir be gail?s?io, bejoki? ?od?i? j? u?pulti... Gokas vos sp?jo atlaikyti pirm?j? sm?g?, sm?g?, kuris be kita ko, buvo atlikas su intencija - nu?udyti.
- K? darai, gal i?prot?jai?! - su?uko Gokas.
-Mirk, padugne!! Kaip ?ia taip netik?tai pakli?vai?!! - ?auke Tienas, n? akimirkai nenutraukdamas atakos.
Gokas, nenor?damas su?aloti savo bendra?ygio, su kuriuo de?imtis met? kov?si petys ? pet?, steng?si atlaikyti jo sm?gius ir pasikalb?ti, ta?iau tai vaisi? nedav?. Tienas buvo u?sigr?din?s, daug stipresnis nei anks?iau, nors vis dar daug silpnesnis nei Gokas, ta?iau kov?si i? ?irdies ir pastarajam sunkiai sek?si atlaikyti, akivaizd?iai i? visos savo esyb?s kovojan?io Tieno atakas.
Po ?imt? i?vengt? sm?gi?, Tienas galiausiai u?vo?? Gokui ? veid?, pastarasis skriejo ?em?n kaip raketa, ta?iau greitai atsistojo, nusival? krauj?... Tienas daugiau nepuol?, tiesiog stov?jo i?p?t?s akis.
- ?ia tikrai Tu?? Gokai, ?ia Tu?? - po sekund?l?s prabilo, rodos atkut?s Tienas.
Smogdamas Gokui, Tienas ka?k? pajuto, prisimin? visus kadais patirtus nuotykius, prisiminimai praskriejo pro akis, jis juto, kad tai jo vaikyst?s draugas, tas pats Gokas, kurio pavyzd?iu jis sek? bene pus? savo gyvenimo ir tod?l nebepuol?...
-AU?!! - su?uko Gokas - Na ir sustipr?jai, k? pogalais tai rei?kia ??? - laikydamasis u? ?ando pakeltu balsu tar? Gokas.
Ta?iau pa?i?r?j?s dar kart? Tienui ? akis, jis pamat? a?ar? su viltimi, d?iaugsm? ir greitai nu??i?vo, nors jis dar ne?inojo, kas ?ia vyksta, ta?iau suprato, kad ?em? yra mil?ini?kame pavojuje. Pavojuje, kuris gali sunaikinti gimtaj? planet? ir padaryti dar daugiau ?alos.
Po keli? minu?i? truk?sios kovos, draugai pasikalb?jo. Pokalbis visi?kai nebuvo toks, kokio prie? atskrisdamas tik?josi ?em?s sajanas ir tai k? i?girdo, paliko j? be ?ado, Gokas i?girdo tai, ko visi?kai nesitik?jo, emocijos j? u?vald? taip, kaip niekad prie? tai. Gokas i?girdo, kad jo s?nus Gohanas - jau treji metai kaip mir?s, o ?em? u?vald? jo tyrim? rezultatas. Negana to, Drakon? rutuliai sunaikinti, ?em? nebeturi kontakto su jokia planeta, pomirtiniu pasauliu, su niekuo, galima ? j? tik patekti, o i?eiti - niekaip. D?l tokios susiklos?i?sios situacijos, drakono rutuliai prarado savo galias ir tapo tik paprastais akmenimis.
Su?inoj?s tai, Gokas puol? ?em?s link, prie jo nam?, kuriuose jis gyveno, ten i?vydo apleist? nam?, o prie jo pastatyti trys kapai, tai ?i??s, jos t?vo ir Gohano atminimui.
Pasaul? u?vald? blogis - terorizjantis planet?, o Gokas nieko negal?jo d?l to padaryti. ?em?s herojus galiausiai suprato, kiek ilgai jis nebuvo namuose. Stov?damas prie savo mylim?j? kap?, jis pajuto, koks laukiamas buvo anks?iau, kiek daug b?t? pakeit?s, o gal b?t tai buvo tik jo mintys, jo staiga prabilusi s??in?. Dabar Gokas negalvojo, kad de?imtmetis praleistas treniruot?ms balaik?je erdv?je buvo praleistas teisingai, j? grau?? kalt? - pirm? kart? gyvenime Gokas papuol? ? toki? situacij?, kurioje jo sajani?ka agresija ir ?mogi?ka neviltis susik?l? ? visum?. Nuo ?iol viskas taps kitaip.
49.media.tumblr.com/2727dec7c00a274f092412061b0c7e78/tumblr_npk3ooQ0jL1tfx5gdo1_500.gif
MANO ?I?RIM?, PER?I?R?T? IR PLANUOJAM? ?I?R?TI ANIME >>S?RA?AS<<

GOKU FANBOY (level - over 9000)
 
S93
#2 Spausdinti pranešimus
parašyta 2015-10-21 09:59:23
Vartotojo avataras

Super Administratorius


Pranešimai: 562
Įstojo: 28.03.10

Nu neblogai, neesu fanas Fanfiction? bet susiskait?. Gal prad?ia nelabai dominanti, kai ?nekama kas k? veikia ir pana?iai.

Jei randat GIF/Paveiksl?l? poste tai rei?kia neina to apsakyti ?od?iais.
People should not be afraid of their governments
Governments should be afraid of their people...

-
Mano Youtube link
Pirmas Channel
Antras Channel
-
Mano Photoshop Darbai
Mano Pivot Darbai
Mano AMV Darbai
-
Ne adminas, o narys pri?i?rintis tvark?.:rukau:
 
www.youtube.com/satrebla93
ewl
#3 Spausdinti pranešimus
parašyta 2015-10-21 13:56:12
Vartotojo avataras

?emietis


Pranešimai: 125
Įstojo: 17.03.12

Sonparinas para??:
Ai?ku bus klaid?, gal nieks neskaitys, (suprantama) bet gal nieko.


Perskai?iau, istorija ?domi ir 1 klaid? radau:

Pasaulis sukosi, neju?iomis prab?go 10 met?, Gokas tiesiog pamir?o apie savo ?eim? ir uoliai treniravosi.


Tik de?im?iai met? pra?jus, pirmasis ? ?em? aplankyti draug? nutar? gr??ti Gokas.


Tai po 10 m?t? Gokas pamir?o savo ?eim? ir treniravosi ar nor?jo gri?ti ? ?em
Redagavo ewl 2015-10-21 14:07:47
 
http://esforces.lt
peršokti į forumą:
Rekomenduok mus google'i
Paie?ka

 
Šaukykla
Kad rašytum, turi prisijungti..

Zetturn  
29.11.20 14:58
Visai nieko miuzika.

ghetsis  
26.11.20 13:53
https://youtu.be/D
-LiPr7DTFM

Zetturn  
17.11.20 21:13

ghetsis  
24.10.20 10:37
odisejas matyt vel su laiku zaidzia.

ghetsis  
19.10.20 20:35
reportuoja henny god

Narių Apklausa
Kaip ?vertintum?te Ved?ito elges? Dragon Ball Super serijose?

Ved?itas yra toks, koks ir tur?t? b?ti po Buu sagos

Viskas taip, kaip turi b?ti, ta?iau kai kurios vietos kelia lengv? nuostab

Elgesys jam b?dingas, ta?iau Ved?itas pa?iepiamas per da?nai ir neskoningai

Ved?itas visai nepana?us ? save ir taip nesielgt? net pra?jus daugeliui met?

Kad galėtum balsuoti, turi prisijungti.

Rezultatas
Komentarai : 8
Archyvas